Home / Genel / Yargılanmanın Yenilenmesi / İadei Muhakeme İstemi Dilekçesi

Yargılanmanın Yenilenmesi / İadei Muhakeme İstemi Dilekçesi

YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ / İADEİ MUHAKEME İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

………….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …./.. E,…./.. K.

YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN

(DAVALI)

ADRESİ

DAVACI

ADRESİ

KONUSU                                                 : Muhterem Mahkemenizden ve­rilen ../../…. gün ve …./.. E, …./..K. sayılı hükmün kaldırılarak,

davanın reddi dileğiyle yargılamanın yenilenmesine karar verilmesi dileğidir.

İZAHI                                                        :

1) Davacı tarafından açılan”Alacak Davası“; dava dayanağı olan senet geçerli sayılarak, aleyhime karara bağlanmış ve Yargıtay’dan

geçerek kesinleşmiştir. Ancak, Mahkemenizin kararma dayanak olan senedin sahte olduğu …….  Asliye…’inci Hukuk Mahkemesi’nin  …./…./…. gün ve …./ .. E,…./.. K. sayılı kararıyla belirlenmiş ve bu karar da kesinleşmiştir.

 • Böylelikle, kararınızın dayanağı ortadan kalkmış ve onu tamamen değiştirecek nitelikte bir durum ortaya çıkmıştır.
 • Bu durumda, HUMK. m: 447‘de öngörülen süre içinde, Yar­gılamanın Yenilenmesi isteğiyle muhterem mahkemenize başvuruyorum.
 • Mahkemenizin uygun göreceği teminatı yatırmaya hazırım.

HUKUKİ SEBEBLER : HUMK. m: 445, 447, 453 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ :     Asliye..’inci Hukuk Mahkemesinin ../../ …. gün ve …./.. E,…./.. K. sayılı sayılı ve……….. Asliye ..’inci Hukuk

Mahkemesi’nin gün ve …./.. E,…./.. K. sayılı K. sayılı dosyaları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

 • Yargılamanın yenilenmesi isteğimin kabulüne,
 • Kararın tamamen kaldırılarak haksız davanın reddine,
 • Yargılama giderlerinin de davacıya yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla dilerim.

Yargılamanın Yenilenmesini İsteyen

(Davalı)

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

Kesin olarak verilen veya kesinleşen kararlar hakkında HUMK. m: 445‘de sayılan sebeblere dayanılarak “Yargılamanın Yenilenmesi” istenebilir.

Üçüncü kişiler de Yargılamanın Yenilenmesi isteğinde bulunabilir (HUMK. m: 446).

Yargılamanın yenilenmesi süresi; yeni belgenin elde edildiği veya hilenin meydana çıkarıldığı ve yalan yere şahitlik veya yemin etme veya bilir kişi bildirimleri veya sahtelik hakkında verilen hükümlerin kesinleştiği ve hükme esas alınan ilam hükmünün feshedilerek ve bozularak kesin hüküm haline dönüşerek tamamen ortadan kaldırılmasından haber alındığı ve 445‘inci maddenin 8 ve 9’uncu hallerinde hükmün, aleyhine hüküm verilen kimseye veya gerçek vekil veya temsilciyle tebliği tarihinden başlayarak 3 ay ve alacaklı ve aleyhine hüküm verilen kimse yerine geçenlerin, hükümden usulüne uygun haber aldıkları günden başlayarak 1 ay’dır. 445‘inci maddenin 10’uncu numarasında yazılan sebeblerden dolayı Yargılamanın Yenilenmesi istemi, zamanaşımının sınırına varan süre geçinceye kadar geçerlidir (HUMK. m: 447).

Yargılamanın Yenilenmesi dilekçesi hükmü veren mahkemeye verilir ve orada incelenir. 445‘inci maddenin 10’uncu numarasında yazılan sebepten dolayı verilecek dilekçe ise, ikinci hükmü veren mahkemeye verilir (HUMK. m: 448).

Yargılamanın yenilenmesi isteğinde bulunacak kimse, karşı tarafın zarar ve ziyanını ödeyeceğine dair mahkemece takdir olunacak teminatı vermek zorundadır (HUMK. m: 453).

Yargılamanın Yenilenmesi Davası hükmün icrasını durdurmaz. Ancak, davacıdan teminat alınarak icranın geri bırakılmasına karar verilebilir (HUMK. m: 449).

Yargılamanın Yenilenmesi isteği kanuna uygun ise; kabul ve yeniden yargılama yapılmasıyla ortaya çıkacak hale göre verilmiş olan karar onanır veya kısmen veya tamamen değiştirilir (HUMK. m: 452).

Yargılamanın Yenilenmesi isteği reddolunursa, dilekçe sahibi para cezasına mahkum edilir (HUMK. m: 454).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

2 comments

 1. Nilgün Ömeroğlu

  yargı mağduruyum

 2. Nilgün Ömeroğlu

  Depremde hasar görüp,yıkılıp yeniden yapılan binada bulunan bir dairemizin tapusu şu anda hayatta olmayan annemin üzerine olup,inşaatı yapan müteahhit,annemin borcunu ödemediği bahisle annem aleyhine alacak davası açtı.Annemi savunması için 3 ayrı avukata vekalet vermemize rağmen,müteahhitin dosyaya sunup,borçlu olduğumuza dayanak yapılan sözleşmenin fotokopi olup,imza sayfasının,aslında başka bir sözleşmenin imza sayfasının kullanılarak düzenlendiğini ben yıllar sonra öğrendim.Fakat,müteahhitin kendisinin de bize itiraf ettiği gibi,arkasındaki güç sayesinde hiç bir yargıç aleyhinde karar veremediğinden,ZORAKİ,bir ceza mahkemesinde,yargılanmasına rağmen,iade-i Muhakeme davamızın kabul edilmesine engel olmak için,HAKSIZ ŞEKİLDE BERAATİNE KARAR VERİLDİ.TEMYİZİMİN SONUÇLANMASINI BEKLİYORUM Aleyhimizde verilen kararı tamamen hükümsüz kılacağından,müteahhitin aleyhine olan bir tespit raporunun sümenaltı edildiğini yıllar sonra öğrenip,arşivden çıkarttırdım.Fakat,2 kere açmış olduğum İADE-İ MUHAKEME davalarında da,bu konu örtbas edilerek,davalarımız ret edildi.Beni tehditlerle de susturamıyan karşı taraf,hakaret ve iftira iddiasıyla aleyhimde birçok ceza ve tazminat davaları açtılar.Bunlardan 2 tanesi BERAATİME karar vermişti.Karşı tarafın temyizi ret edilip,BERAAT kararım onandı.Annem vefat edip,vasiliğim kalkmış olsa da,benim lehime olacak şekilde onanan ceza mahkemesi kararlarına istinaden,varis olan kardeşlerimle beraber İADE-İ MUHAKEME davası açabilir miyim? Karşı tarafın sahtecilik eylemlerini örtbas edip,bizim aleyhimize karar veren,yerel mahkeme hakiminin,TENZİLİ RÜTBEYLE Gaziantep’e tayin edilip,daha sonra da,69 doğumlu olmasına rağmen EMEKLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM.Mahkemenin diğer hakimi de yeni öğrendiğime göre,Bakırköy den Küçükçekmece Adliyesine gönderilmiş.Ben,HSK ya devamlı şikayetlerde bulunup,benim şikayetlerimle mi gönderildiklerini bilmiyorum.Bu hakimlerin gönderilmesi de İade-i Muhakeme sebebi olabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.