Home / Genel / Yapı Denetimi İçin Yapılacak Sözleşme

Yapı Denetimi İçin Yapılacak Sözleşme

Taraflar

Madde 1- Bir taraftan yapı sahibi ……………….. veya adına hareket eden……………….. ile diğer taraftan yapı denetim kuruluşu ……………….. arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme aktolunmuştur.

Bu sözleşmede taraflar “yapı sahibi” ve “yapı denetim kuruluşu” olarak anılacaktır.

Taahhüdün Konusu, Yeri ve Miktarı

Madde 2- Yapı sahibine ait ………. ili, ………. ilçesi, ………. …………………………………………………………………… adresindeki ve tapunun ……….
pafta, ………. ada, ………. parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum katları hariç ………. kat, ………. m2 inşaat alanı bulunan yapının, yapı denetim kuruluşu tarafından projelerinin ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir.

Hizmetin Süresi

Madde 3-  Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalandığı …../…../2000 tarihinden yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanılmadığı veya başlanıldığı halde 5 yılda bitirilemediği durumlarda, bu sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Hizmet Bedeli

Madde 4- Toplam yapı inşaat alanı: ………. m2. (uygulama yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre hesaplanır.)

Sözleşme Yılı Yapı Birim Maliyeti ………. TL./m2

Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti= Toplam Yapı İnşaat Alanı x Yapı Birim Maliyeti =……….m2x………. TL./m2 =……….TL.dir.

Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli=Yapı Yaklaşık Maliyeti x Hizmet Bedeli oranı =(……….TL.x…/100=……….TL.)dir.

Belirlenen bu miktar KDV’si ile birlikte 5 inci maddede belirtilen taksitler halinde yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Yapı sahibi taksidini yatırmadan müteakip bölümün inşaatına ilgili idarece izin verilmez.

Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak her yıl sonu itibariyle yapılacak tespit tutanağı esas alınmak suretiyle kalan işlere ait hizmet bedeli, uygulama yılı yapı yaklaşık maliyeti ve hizmet bedeli oranlarına göre yeniden belirlenir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır.

Hizmet bedelleri oranı, yapı ruhsatının alındığı tarih esas alınarak değiştirilir. Bu durumda örnek-8’e uygun yeni bir tespit tutanağı düzenlenir.

Hizmet Bedelinin Ödenmesi

Madde 5- Yapı denetimi hizmet bedeli, aşağıdaki esaslara göre yönetmelik eki örnek 9’a uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim kuruluşuna ödenir. Subasmana kadar olan bölüm için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20’si (bodrumlu yapılarda %25’i) tutarında,

Taşıyıcı sistem bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %40’ı (bodrumlu yapılarda %35’i) tutarında,

Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil, yapının sıvaya hazır duruma getirilmiş bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20’si tutarında,

Kalan yapı bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20’si tutarında, hakediş raporu düzenlenir.

Birinci taksit, avans olarak ödendiği takdirde, avans miktarı ilk hakedişten mahsup edilir. Ayrıca, çeşitli nedenlerle yapılan tespit tutanağına bağlı olarak belirlenen oranlarda ara hakedişler düzenlenebilir.

Yapı Denetim Kuruluşunun Görev ve Yükümlülükleri

Madde 6- Yapı denetim kuruluşu, öncelikle, proje müellifince yapılan uygulama projesinin;

a) Temel sisteminin, arsanın jeolojik yapısına göre tanzim edilen jeoteknik rapora uygunluğunu,

b) Taşıyıcı sistemin,TS 500’e ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’e göre hesaplandığını,

c) Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ,mühendislik ve mimarlık projelendirme esasları,imar planı, diğer ilgili yönetmelik,standart ve şartnamelere
uygunluğunu belirler.

d) Yapıda kullanılan her türlü malzemenin ve imalatın ve yapı elemanarının standartlara uygunluğunu test ederek ,test raporlarını ilgili idareye gönderir.Yapı denetim kuruluşunun bünyesinde laboratuvar bulunmaması halinde kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda veya Bakanlıkça ve Türk Standartları Enstitüsünce yeterliliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarlarda test ettirilir.

e) Beton kalıbı ve demir teçhizat kontrol edilerek Yapı denetimi uygulama yönetmeliği eki Örnek-4a ‘ ya uygun tutanak tutulduktan sonra beton dökümüne müseade edilir..Beton, yapı denetim kurulışunun yardımcı kontrol elemanlarının sürekli gözetiminde dökülür ve beton numuneleri, mutlaka döküm yerinde ve sorumlu mühendis veya mimar ile birlikte deneyi yapacak laboratuvar sorumlusu tarafından alınır.

f) Yapı denetim kuruluşu,inşaatta çalıştırılan işçi ve ustaların mesleğinin erbabı olduğuna dair sertifika ve kullanılan malzemelerin TSE uygunluk belgelerini yapı müteahhidinden isteyebilir.

g) Yapı denetim kuruluşunun uygun görmediği malzeme,işçi,kalfa ve taşeron,yapı mütehhidi tarafından derhal şantiyeden uzaklaştırılır.Buna uyulmadığı ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılan işler düzeltilmediği takdirde 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine göre işlem yapılır.

h) Yapı sahibinin isteği halinde ,yapı müteahhidine ödeme yapmadan önce yapı sahibine ödemeye esas görüş bildirir.

i) Yapı denetim kuruluşu, uygulama yönetmeliğinin 12 maddesinde belirtilen yapı bölümlerine ait mali sorumluluk sigortasını yaptırarak sigorta poliçesini ve prim ödediğine dair belgeyi müteakip bölümün inşaatına başlamadan önce ilgili idareye verilmek üzere yapı sahibine verir.

k) Yapı denetim kuruluşu,yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren,yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarından dolayı 10 yıl süreyle ,taşıyıcı olmayan diğer kısımlardaki yapı hasarından dolayı iki yıl süreyle sorumludur.
Yapı denetim kuruluşu,izinsiz yapılan değişikliklerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Yapı Denetim Kuruluşunun Sınıfı

Madde 7- Bu yapı inşaatını denetleyen yapı denetim kuruluşu (…..) sınıfı yapı denetim kuruluşudur. Sicil nosu ……….dur.

Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi

Madde 8- Yapı Denetim Kuruluşu Türkiye’de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin aktolunmasından önce, değişiklik olması halinde de yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi:…………………………. …………………………………………. ………………………………… …………………………………………… ………………………

Madde 9- Yapı Denetim Kuruluşunun Görevlendireceği Teknik Personel Listesi
S.No     Adı ve Soyadı     Meslek     Ünvanı      Görevi       Oda Sicil No        İmzasI

1………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. …………….
2………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 3………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 4………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 5………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 6………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 7………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 8………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 9………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. …………….

Yukarıda isim ve imzaları bulunan teknik personeli, yapı denetim kuruluşu denetim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmiştir.

Yukarıda yazılı teknik personelden ayrılanlar olması halinde, yapı denetim kuruluşu,10 gün içinde aynı nitelikte teknik elemanı görevlendirir ve bu elemanı idareye ve yapı sahibine bildirir.

Denetim Hizmetinin Sona Ermesi

Madde 10-  Sözleşme konusu yapının bitirildiği ve yapı kullanma iznine hazır hale geldiği, yapı denetim kuruluşu tarafından yapı sahibine yazılı olarak bildirilir ve ilgili idareye rapor verilir.

İlgili idareden yapı kullanma izni alınmasıyla bu sözleşme sona erer.

Anlaşmazlıkların Çözüm Yeri

Madde 11- Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ……….ki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

Çeşitli Hükümler

Madde 12- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme …/…/……. tarihinde ….. nüsha olarak düzenlenmiştir.

Yapı sahibi veya                                                        Yapı Denetim Kuruluşu
kanuni vekili
……………………………..                                   ………………………………………………

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.