Home / Genel / Vakıf Tüzüğü Örneği

Vakıf Tüzüğü Örneği

……………………… VAKFI TÜZÜĞÜ

VAKFIN ADI:

Madde – 1: Bu vakfın adı: ………………………………….. VAKFI’dır. Bu resmi senette bundan böyle kullanılacak vakıf kelimesiyle yalnız bu vakıf kast ve ifade edilmiştir. Vakfa adı verilen …………………………, 1541-1628 yıllan arasında yaşamış. Kanuni Sultan Süleyman’dan IV. Murat’a kadar sekiz Padişa devrini idrak etmiş, halkın gönlünde taht kurmuş tarihi şahsiyetlerden biridir. Eserleri, sohbetleri, mektupları ve nasihatlarıyla halkı, hakka doğruya, güzele, birlik ve beraberliğe çağırmış, hayatında tesis ettiği cami ve külliyesini ilim, kültür ve irfan yuvası, fukara, gurabanın barınağı, kimsesizlerin sığınağı, hastaların şifa ocağı haline getirmiştir. Tahsis ettiği zengin vakıflarıyla külliyenin bu fonksiyonu yüzyıllarca değişik boyutlarda devam edegelmiştir. Bu büyük şahsiyeti tanıtmak, külliye ve müesseselerinin içtimai fonksiyonlarını yaşatmak ve adına yaraşır bir tarzda devam ettirmek üzere kurulan vakfımıza, Üsküdar’ımızda metfun bulunan. ………………………’nın adı verilmiştir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde – 2: Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %5’ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, % 15’ini Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalanın (%80) ise, vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur. Ancak vakfın idare organları arasında bulunan Mütevelli Heyetinin tercih ve takdirine uygun bir şekilde:

a. Yüzlerce yıldan beri Üsküdar’ımızın mutena bir semtine adını vermiş, camii, türbesi, imareti ve müştemilatı ile şehrin tabii yapısı içinde tarihi bir çevre oluşturacak zengin özelliklere sahip ……………………….. Külliyesi ve Müştemilatını bu konudaki mevzuatın usullerine tabi olarak korumak, onarmak, ictimai fonksiyonlarını vakfîyesindeki esaslar dahilinde yürütmeyi temin etmek, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b. Başta semtin fakir,kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

c. Vakfın imkanlarıyla çalışacak bir aşevi tesisiyle, muhtaçlara yemek dağıtmak ve yedirmek,

d. Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere, muayene ve tedavi imkanları sağlamak, bu maksatla kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, faaliyetlerinin idamesine, tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak, sağlık ocakları ve şifa yurtları tesis ve inşa edip işletmek, bu hizmetle ilgili tesislerde yatak kapasitesinin en az % 10’unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilmesi şarttır.

e.Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabilecekleri huzurevleri tesis veya inşa edip işletmek,

f.İlmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, başta …………………………………….. olmak üzere diğer Türk-İslam büyükleri hakkında, ilmi, dini ve milli konularda araştırmalar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu tür çalışmalara maddi ve manevi her türlü desteği sağlamak, hazırlanacak eserleri neşretmek, bu konuda her tür inceleme ve toplantıyı bizzat tertip veya teşvik etmek, gerektiğinde neşriyat faaliyetini idame için müesseseler kurmak,

g. Mütevelli Heyetinin uygun göreceği veya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet işleri Başkanlığı’nın tavsiye edeceği, ancak yine de Mütevelli Heyetinin uygunluğunu onaylayacağı semt ve yerlerde mescit ve camiler yapmak, yaptırmak, bununla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak,

h. Kabiliyetli fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören Türk çocuklarının tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskan, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sebepleri için yurtlar, öğrenim merkezleri, kurslar,Kuran Kursları yapmak, açmak, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları ülkemize ve milletimize yaraşır hasletlerle donatmak, yine aynı amaçlarla ilk, orta ve yüksek öğrenim düzeyinde eğitim müesseseleri kurmak, inşa ve tesis etmek veya işletmek, bu müesseselerde kapasitenin en az %10’unun maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilmesi zorunludur,

i. Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle yemek dağıtmak,

j. Fakir ve layık olduğuna Mütevelli Heyetince kanaat getirilecek kimselere imkanlar ölçüsünde Sosyal Yardımlar yapmak, yukarıda zikredilen gayeler ve benzeri hizmetlerle ammenin refahını temine çalışmak vakfın gayesidir. Biz vakıflar, bu gayelerin tahakkukunu ve ilelebet payidar olmasını Allah’tan diler, devamlılığını Türkiye Cumhuriyeti Adliyesi, Parlamentosu, Hükümeti ve Vakıflar idaresinin adil, dikkatli ve anlayışlı alakalarına tevdi ederiz.

GAYENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

Madde – 3: Bu gayelerin tahakkuku için vakıf, mer’i mevzuata uygun olarak, miktar ve değeri tahdit edilmeden her tür menkul değer ile gayrimenkulu, her türlü irtifak haklarını, mameleki, vasiyet, hibe ve sair ölüme bağlı tasarruflar veya satın alma, trampa gibi geçerli tüm iktisap yolları ile iktisaba, temellüke keza bu değerleri aynı şekilde geçerli tüm usullerle satmaya, devir ve ferağa, kanuna uygun şekilde hibeye, keza tüm bu menkul ve gayri menkulleri ve intifa dahil mülkiyetin gayri ayni hakları aynı şekilde iktisap, istimal ve tasarrufa, keza bütün bu değerleri aynı şekilde kiralamaya, bu suretle tasarrufa, bütün gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın menkul ve gayri menkullerini, gelirlerini sınırsız yatırımlarda kullanmaya, her suret ve şekilde kanuna uygun olarak temellük ettiği ve edeceği emval, emlak ve nukudu idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını, hak veya alacak ifade edebilen her tür sened ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, vakfın gayesine muvazi yerli ve yabancı vakıflarla yardımlaşmaya ve yapmaya, vakfın mamelekine dahil her türlü kıymetle şirketlere iştirak etmeye, karlarını tahsil ve sarfa, mevcut veya vücut bulacak gelirleriyle tesis edeceği akdi münasebetler için (menkul veya gayrimenkul rehini dahil) her türlü teminatları almaya, banka kefaletlerini kabule, ipotek koymaya ve kaldırmaya, Ezcümle, vakfin gayelerinin tahakkuku için faydalı ve gerekli görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük, mukavelat ve muamelatı icraya mezun ve salahiyetdardır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde – 8: Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Adres …………………………………….. ……………… ………………………….’dur. Mütevelli Heyetin kararı ile adres değiştirilebilir. Mütevelli Heyeti lüzum gördüğü takdirde yetkili makamlardan izin alarak bir veya müteaddit şubeyi, tensib edeceği yerde veya yerlerde açabilir. Tesis ettiklerini kaldırabilir.

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 2

 

 

 

 

 

………………… SOSYAL DAYANIŞMA, KALKINMA VE TANITMA VAKFI TÜZÜĞÜ

Madde 1. KURULUŞ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından 903 sayılı Kanun ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre özerk ve tüzel kişiliğe haiz bir vakıf kurulmuştur.

Madde 2. VAKFIN ADI:
Vakfın adı, “………….. Sosyal Dayanışma, Kalkınma ve Tanıtma Vakfı” olup, bu vakıf senedinde kısaca ‘Vakıf’ diye anılacaktır. Kısa adı “…………………. VAKFI” dır.

Madde 3. VAKFIN MERKEZİ VE İKAMETGAHI:

Vakıf merkezi ANKARA olup, açık adresi ………………. Cad. No: 11/9 KIZILAY/ANKARA’dır. Vakıf gerekli yasal izinler alınmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Vakfın adresi Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Adres değişikliği üyelere ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Madde 4. VAKFIN AMACI:

………………….’un kalkınma ve tanıtımını sağlamak amacıyla her türlü sanayi, ekonomik, tarımsal, ticari, sosyal, kültürel, eğitim, turizm, sağlık ve çevre korunması konularındaki çalışmaları gerçekleştirmek, ………………….’da ve …………………. dışında yaşayan tüm ………………….’luların sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık yönünden yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamaktır.

Madde 5. VAKFIN FAALİYETLERİ:

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere; gerekli yasal izinler alınmak suretiyle aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

a) ………………….’un tarımsal, sanayi, turistik ve diğer ekonomik potansiyeli ile tarihi, kültürel, folklorik ve diğer sosyal varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, onarmak, çevre şartlarını iyileştirmek ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapar, yaptırır ve destekler; gazete, dergi ve broşür gibi tanıtıcı yayınlar çıkarır ve bu amaçla gerekirse matbaa, yayınevi ve benzeri işletmeler kurar, kuruluşuna iştirak eder ve işletir.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında seminerler, konferanslar, toplantılar, balo, temsil ve gösteriler, geziler, eğitici kurslar düzenler, başka kişi ya da kuruluşlarca düzenlenecek sempozyum, seminer, panel birifing v.s. toplantılara Vakıf adına katılır, bilimsel araştırmalar yaptırır ve yapılan bilimsel çalışmalara iştirak eder.

c) Mevzuat dahilinde her nevi eğitim ve öğrenim, kültür tesisleri, kurs ve dershaneler, özel okullar, üniversite, enstitüler ve fakülteler ile kreş, yurt, pansiyon ve benzeri işletmeler kurar ve işletir. Bu amaca yönelik finansman kredi ve donanım temin eder, milli kültür değerlerimize katkıda bulunur.

d) Yurtiçi ve yurtdışında bulunan hemşehrilerinin maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile mahalli ve genel idareler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişiler ile Vakfın amaçlarına uygun faaliyet ve temaslarda bulunur.

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki öğrencilere tesbit edilecek esaslar dahilinde burs ve kredi verir.

f) Her türlü sosyal, turistik ve sportif tesis ile çay bahçesi, lokal, dinlenme ve sağlık merkezleri, hastaneler, sergi-fuar ve festivaller ile otel, motel, konaklama tesisleri gibi turizm tesisleri kurar, satın alır, işletir veya kiraya verebilir. Bölgenin turizm yönünden gelişmesini sağlar.

h) ………………….’un yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin değerlendirilmesi, tabiat ve tarihi zenginliklerinin tanıtılması ve çevre korumacılığı yönünde her türlü faaliyetlere katılır.

ı) Yörenin gelişmesini sağlamak amacıyla yöresel el sanatları ve küçük sanayiinin gelişmesini destekler, gerekirse meslek ve beceri kazandırma kursları düzenler.

j) ………………….’da açılmış olan yüksek okul ve diğer okulların idamesine, gelişmesine, Fakülte, Enstitü ve …………………. Üniversitesinin kurulmasına katkıda bulunacak sosyal ve ekonomik etkinlikleri yurtiçinde ve yurtdışında organize ve koordine eder.

k) Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiğinde gayrimenkul alıp satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralama veya kiraya vermeye, inşaa, bağışlama, ipotek gibi işlemleri yapmaya kanuni izin dahilinde yetkilidir.

l) Vakfa gelir sağlamak amacıyla mal varlığından özel ve kamuya ait çeşitli ticari, sinai, zirai, turistik şirketlerin hisse senetlerini, Kamu Ortaklığının bu şirketlerdeki hisse senetlerini ve ortaklık paylarını satın alır, iştirak eder, gerekirse, ekonomik işletmeler ve şirketler kurar, işletir, kiraya verir, sigorta acentalığı, mümessillik, ithalat ve ihracaat işlerini yapar, özel orman, fidanlık, meyvelik ve bahçeler kurar, kiralar ve kiraya verebilir.

m)Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal, mülk ve mal varlığına bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, inşa, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulu veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya;

Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya;
Yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa obligasyonlarını veya diğer bir hisse temsil eden veya mevcut veya vucüt bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını veya bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil veya sarfa;

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla iş birliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye;

Amacına harcanacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle başka Vakıf, Şirket, Holding ve İşletmelere katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hisselerini sarfa;

Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mulkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;
Mevcut veya vucüt bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malları rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine;

Amacına uygun şartlı bağışları kabule;

Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve luzümlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak Vakıf bu gelirlerini ve yetkilerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6. VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRLERİ:

Vakıfın mal varlığı kurucular tarafından sağlanan ……………….- TL’dir. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak sağlanan her nevi menkul ve gayrimenkulleri, nakdi değeri olan hakları, yerli veya yabancı şirketlerin hisse senetleri, tahvillerini, intifa senetlerini, menkul kıymetlerini, alacak ifade eden her nevi senetleri, kuponları, bağış veya vasiyet suretiyle temellük edebilir.

Ayrıca her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet, anlaşma veya başka suretlerle temellük eder, bağış vasiyet, ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir.

İntifa, sükna veya mülkiyetten gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

Bunlara ilave olarak Vakfın gelir kaynakları;

a) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak amacı ile kuracağı veya iştirak edeceği işletme ve tesislerinden sağlanan gelirler;

b) Genel, katma ve özerk bütçelerden Vakfa yapılan her türlü bağış ve yardımlar;

c) Vakfa ayrılacak ya da Vakıfça edinilecek taşınır veya taşınmaz mallar ve bunların gelirleri ile sağlanan akçalı haklar;

d) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak Vakfın gayesine uygun her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışlar;

e) Üye aidatları;

f) Vakıf sermayesinin işletilmesinden elde edilecek nemalarla balo, gezi, piyango ve müsabakalardan elde edilecek gelirler;

g) Tanıtıcı yayın, broşür, kitap, rozet ve benzeri basılı kağıt ve formların satışından elde edilen gelirler;

h) Sosyal tesislerden elde edilen gelirler;

ı) Yurtiçinden veya dışından, doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan menkul ve gayrimenkul bağışları ile, her türlü kıymet ve haklarla ilgili vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı bağışlardan oluşur.

Madde 7. VAKFIN MALLARININ İDARESİ:

Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bilcümle mal ve haklar, Vakfın gayesinin tahakkuku için 903 sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkında tüzük hükümleri ile Vakıf Senedinde zikredilen hükümler dairesinde kullanılır veya idare edilir.

Madde 8. VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ:

a) Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20’si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan % 80’i ise vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

b) Yıllık bütçelerle belirlenmek kaydıyla vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin % 10’u yetenekli ancak maddi imkanı olmayan öğrencilere, sağlık tesislerinde de hizmet ve yatak kapasitesinin yine % 10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir.

Madde 9. MALİ İŞLERDE VAKFIN TEMSİLİ:

Vakfı ilzam eden sözleşme ve akidler ile mali işlerde Vakıf çift imza ile temsil edilir. İmzaya yetkili olanları Yönetim Kurulu tesbit eder.

Madde 10. VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın organları şunlardır;
a) Kurucular Kurulu,
b) Genel Kurul,
c) Yönetim Kurulu,
d) Genel Merkez,
e) Denetleme Kurulu,
f) Disiplin Kurulu,
g) Onur Kurulu.

Madde 11. KURUCULAR KURULU:

Kurucular Kurulu, Vakıf senedinde ad ve soyadı ve adresi yazılı olan hakiki hükmi şahsiyetlerden oluşur.

Kurucu üyelerden herbiri Vakfın tescil ve teşkilini takip eden 3 ay zarfında kapalı ve imzalı zarf içinde, ileride Kurucu Heyet üyesi olarak kendi yerlerini alacak bir veya daha fazla adayın adı, soyadı ve adreslerini Vakıf Yönetim Kurulu Başkanına verirler. Bu zarflar verenlerce herzaman değiştirilebilir. Vefat, istifa, kanunla kısıtlama ve görevi ifa edemeyecek şekilde sürekli hastalık hallerinde Kurucu Üyenin verdiği gizli zarf Yönetim Kurulunca açılarak gösterdiği aday veya adaylardan biri Kurucular Kurulu tarafından üyeliğe seçilir. Yeni seçilen üye için de aynı usuller geçerlidir. Kurucu üyenin zarf vermemesi veya verdiği zarfta aday bulunmaması veya gösterdiği aday ve adayların medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmamaları sebebi ile seçilme nitelikleri taşımamaları halinde Yönetim Kurulu, Kurucu üyeler haricindeki Genel Kurul üyeleri içinden, boşalan üye sayısının iki katı kadar aday teklifinde bulunur. Kurucular Kurulu bu adaylar arasından seçimini yapar ve seçilecek o kişi Kurucular Kurulu üyesi olur.

Madde 12. KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Kurucular Kuruluna münhasır görev ve yetkileri şunlardır.

a) Genel Kurul üyeliği için Yönetim Kurulundan gelecek önerileri inceleyip, Genel Kurul üyelerini seçmek; yeni üye kabul ve üyelikten çıkarılma esaslarını belirlemek;

b) Disiplin Kurulunun Vakıf üyeleri ile ilgili kararlarını onaylamak veya reddetmek;

c) Yönetim Kuruluna seçilecek 9 üyeden 5 asil ve 5 yedek üyeyi Kurucular Kurulu üyeleri arasından seçmek ve Genel Kurulun oylamasına sunmak;

d) Vakıf senedi tadili, Vakıf tüzüğü ile değişikliklerini onaylamak veya reddetmek;

e) Vakfın sona ermesi ve tasfiyesine karar vermek,

Kurucular Kurulu, yukarıda belirtilen konularda karar almak üzere enaz yılda bir defa Yönetim Kurulunun ya da kurucu üyelerden enaz beşte birinin (1/5) yazılı çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların ekseriyatı ile alınır. 12. Madde dışındaki konularda karar almak için Genel Kurul toplantıları prosedürü uygulanır.

Kurucular Kurulu toplantılarında her üyenin tek oy hakkı vardır. Her üye kendinden başka ancak bir üyeyi vekaleten temsil edebilir.

Madde 13. GENEL KURUL:

Genel Kurul aşağıda gösterildiği şekilde oluşur.

a) İsimleri Vakıf senedi ekinde verilen hakiki Vakıf Kurucu üyeleri ile tüzel kurucu üyeleri temsil eden kişiler,

b) Vakıfa yaptığı bağışlar veya olağanüstü hizmetleri sebebi ile Yönetim Kurulu teklifi ve kendilerine Kurucular Kurulu tarafından Genel Kurul Üyeliği üyelik sıfatı verilen hakiki ve hükmi şahıslar.

c) Onur Kurulu üyeleri.

Madde14. GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ; TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ:

Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yılın ilk üç ayı içinde Vakıf merkezinde Olağan Toplantısını yapar. Ayrıca Genel Kurul üyelerinden en az beşte birinin, Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun yazılı isteği üzerine Olağanüstü Toplantıya Davet olunabilir.

Toplantıların yeri, gün ve saati üyelere taahütlü mektupla en az 15 gün önce duyurulur. Gerekirse bir gazete ile de ilan edilir.

Genel Kurul ilk toplantıda nisap sağlanamaz ise 1 hafta sonra yeniden toplanır ve katılanların ekseriyatı ile karar verir. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Her üye kendinden başka ancak bir üyeyi temsil edebilir.

Onur Kurulu üyeleri toplantı ve görüşmelere iştirak eder, ancak toplantı nisabında dikkate alınmaz ve oy kullanmaz.

Madde15. GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurul, Vakfın genel yönetim, gözetim, denetim, karar ve danışma organı olup görev ve yetkileri şunlardır.

a) Kurucular Kurulu tarafından belirlenen beş asil ve beş yedek üyeyi onaylamak, geriye kalan dört asil ve dört yedek Yönetim Kurulu Üyesini, Denetçiler ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek ve gerektiğinde kısmen veya tamamen iskat etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yıllık bütçe, kadro cetveli, bilanço, gelir-gider hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip karara bağlamak ve üyelik aidatlarını onaylamak,

d) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlar hakkındaki teklifleri tetkik, kabul veya reddetmek,

e) Vakfın amaç ve faaliyetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için gereken birim ve kadroları Yönetim Kurulunun teklifi ile gerekirse kurmak ve kaldırmak,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yönetmeliklerini onaylamak, değiştirmek veya reddetmek,

g) Vakfın amaçlarına uygun tesis kurulmasına, yatırım ve iştiraklere karar vermek,

h) Hak ve menfaati haleldar olan Vakıf üyelerinin itirazlarını son merci olarak karara bağlamak,

i) Bu Vakıf senedinde gösterilen diğer görevleri yapmak,

Madde16. YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu 5’i Kurucular Kurulu, 4’ü de Genel Kurul tarafından olmak üzere 2 yıl için seçilen 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı ve Muhasip üyeyi seçer. Başkan yardımcıları ve diğer üyeler arasında görev dağılımı yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı Vakfı temsil eder. Toplantılara, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

Madde17. YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI:

Vakıf Yönetim Kurulu ayda en az bir defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu her an toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, Başkanın yokluğunda Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısı ile bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara Yönetim Kurulunca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine ve istifaen ayrılanların yerine Yönetim Kurulunca yedek üyelerden biri atanır.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Kararlar Noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine geçilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

Yönetim Kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda Vakıf işleri ilgili kararlar alıp yürütmek üzere Başkan, Başkan yardımcısı ve üyelerden biri veya varsa Genel Müdür’den meydana gelecek üç kişilik bir İcra Kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yönetim Kurulu ayrıca Vakıf faaliyet konularına göre Çalışma ve İhtisas Grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması ve görev sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Madde18. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu, Kanun, Vakıf Senedi, Kurucular Kurulu ve Genel Kurul Kararlarına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki görevleri yapar.

a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,

b) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülküyetine geçilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

d) Vakıfın gayesini gerçekleştirmesi için, Vakıf mal varlığının ne zaman ve ne ölçüde kullanacağı hakkında karar almak ve bu sebeple Vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları almaya ve satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Merkez ve şubelerin kadrosu ve diğer personelin tayini ile ilgili, görev, ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, luzüm görülen hallerde bunların Vakıfla ilişkisini kesmek,

f) Vakıfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvellerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak, Genel Kurulun onayına sunmak,

g) Usulune göre karar, muhasebe, menkul-gayrimenkul ve demirbaş eşya ile gerekli diğer defterleri tutmak,

h) Genel Kurula hesap vermek,

i) Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler ile tüzükleri hazırlamak ve Kurucular Kuruluna sunmak,

j) Yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

k) Kurucular Kurulu ve Genel Kurulun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,

l) Vakfa maddi ve manevi yardımları dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin Genel Kurul ve Onur Kurulu üyeliği için Kurucular Kuruluna teklif etmek, madalya, şilt, plaket ve berat vermek,

m)Vakıfın faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikleri, faaliyetler için teşkil edilecek çalışma ve ihtisas grupları için lüzumlu talimatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek,

n)Kurucular Kurulu, Genel Kurul, Disiplin ve Onur Kurulunu toplantıya çağırmak,

o) Bu Vakıf Senedi ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Madde19. VEKİL TAYİNİ:

Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi veya Vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulu için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

Madde20. VAKIF GENEL MERKEZİ:

Vakıf Genel Merkezi, Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaca göre Vakıf üyeleri arasından veya dışarıdan atanan idari kademeden oluşur.

Vakıf Genel Merkezine ait personelin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, atamaları, görevlerine son verilmesi, ücretleri ve diğer hususlar Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde21. DENETİM KURULU:

Denetim Kurulu Genel Kurul adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Genel Kurulun kendi içinden veya dışardan 2 yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca 3 yedek denetçi seçilir. Denetim Kurulu en geç 1 ay içinde biraraya gelip içlerinden birini Başkan seçer. Kararlar ekseriyat ile alınır.

Süresi biten denetçi ve yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Kurucular ve Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. Denetim Kurulu gerektiğinde Kurucular Kurulu ve Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Madde22. DİSİPLİN KURULU:

Disiplin Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından 2 yıl süre için seçtikleri üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Ayrıca Yönetim Kurulu iki temsilci ile katılır. İlk toplantıda Disiplin Kurulu kendi arasından bir Başkan ve bir raportör seçer.

Disiplin Kurulu, Vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyeler ve Vakıf çalışanları ile ilgili tahkikat ve incelemeye yetkilidir.

Vakıf üyeleri hakkındaki uyarı, ihtar, görevden veya üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararı verebilir ve bu kararları Kurucular Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Vakıf Yönetim Kurulunun ihtiyaç göstermesi halinde Vakıf çalışanları hakkında disiplin kovuşturması yapabilir. Bu kararları Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Madde23. ONUR KURULU:

Onur Kurulu, Onur üyelerinden oluşur.

Türkiye çapında temayüz etmiş, hizmet ve eserler vermiş ilim adamları, kamu görevlileri, sanatkarlar, yazarlar, Vakfa bağışta bulunanlar, sporcular ve başarılı iş adamları Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun tasvibi ile Onur Üyeliğine kabul edilir.

Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine prensip olarak senede iki defa, önemli konulardaki görüşlerinden yararlanılmak üzere toplanır. Onur Kurulunun karar ve görüşleri istişare mahiyetindedir.

Madde24. VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

Vakıf Kurucuları ile Genel Kurul, Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerinin hizmetleri prensip olarak fahridir.

Ancak Genel Kurul kararı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerine belli bir ücret veya huzur hakkı ödenebilir.

Vakıf için seyahat eden üye ve personele ödenecek harcırah ve seyahat masrafları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde25. VAKIF KAYITLI ÜYELİĞİ:

…………………. içinde ve dışında yaşayan tüm ………………….’lular ve ………………….’u sevenler Vakfın tabii üyesidir.

Vakfa bağışta bulunanlar isterlerse Kurucular Kurulunun her yıl belirleyeceği giriş ücretini ödemek ve üyeliğe mani durumu olmamak şartıyla ‘Kayıtlı Üye’ olabilirler.

Kayıtlı üyelerden gerek Vakfa yaptıkları bağışlar ve gerekse diğer çalışma katkıları nedeniyle temayüz edenler Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Kurucular Kurulunun onayı ile Genel Kurul üyeliğine kabul edilebilirler.

Madde26. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Vakıf Senedi, Tüzük ve Yönetmeliklerinde yazılı vecibeleri yerine getirmemekte ısrar edenlerle, Vakıf içinde huzursuzluk yaratarak faaliyetlerini engelleyenler ve adaba aykırı davrananlar Yönetim Kurulunun isteği üzerine Disiplin Kurulunun Kararıyla üyelikten çıkarılır. Çıkarılanların itirazları Kurucular Kurulunun ilk toplantısında nihai karar bağlanır.

Üyelikten ayrılma, ister istifa veya ölüm, isterse Disiplin Kurulu Kararı neticesinde olsun, üyelerin ödentileri iade edilmez.

Madde27. VAKFIN HESAP DÖNEMİ:

Vakıfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde28. VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Vakıf Senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul’dan en az on kişinin teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır. Senet değişikliği için yasal prosedür gerçekleştirilir.

Madde29. VAKIF TÜZÜĞÜ VE YÖNETMELİKLER:

Vakıf Kurucular Kurulunca bu Vakıf Senedine ve mevzuat esaslarına göre hazırlanacak ve üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul edilecek bir iç tüzüğe göre idare ve temsil olunur.

Tüzüğün müzakeresinde her madde ayrı ayrı oylanır ve üye sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.

Tüzük usulüne uygun olarak ve yine üye salt çoğunluğu kararı ile değiştirilebilir.
Ayrıca Vakfın amacına yönelik çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek ve yine ilgili Mevzuat, Vakıf Senedi ve İç Tüzüğü çerçevesinde olmak üzere Yönetim Kurulunca çeşitli Yönetmelikler hazırlanıp Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konur. Yönetmeliklerin onayı, Tüzük onayı ile aynı prosedüre tabiidir. (Tüzük kabulü ve tadili ayrıca Kurucular Kurulu onayına tabiidir.)

Madde30. VAKFIN DENETİMİ:

Vakfın iç denetiminin dışında 903 Sayılı Kanun ve ilgili Tüzük hükümleri gereğince teftiş makamı Vakıflar Genel Müdürlüğüdür.

Madde31. VAKFIN NİHAYETE ERMESİ VE TASFİYESİ:

Vakfın amacının tahakkuku imkansız hale gelirse Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun üye tam sayısının 3/4 çoğunluğunun oyu ile son bulmasına karar verilebilir.

Vakfın herhangi bir sebep ve suretle amacını gerçekleştiremez hale geldiğine dair Kurucular Kurulunca alınan kararın sicile tescili denetleme makamının kabulune bağlıdır.

Tasfiye halinde, Yönetim Kurulu Tasfiye Heyeti olarak görev yapar. Tasfiye Heyeti en az 3 kişiden teşekkül eder. Bunlara mahkemece takdir olunacak bir ücret verilir. Tasfiye halinde Vakfın bütün mal varlığı, aynı amaca hizmet eden …………………. ve ………………….lulara yönelik başka bir Vakfa devredilir.

Madde32. VAKFIN KURUCULARI:

Vakfın kurucuları aşağıda belirtilen özel ve tüzel kişilerden oluşup, Vakfa taahhütleri karşılarında gösterilmiştir.

Sıra No ADI SOYADI TAAHHÜDÜ(TL)
1 ……………………………. …………………. –
2 ……………………………. …………………. –
3 ……………………………. …………………. –
4 ……………………………. …………………. –
5 ……………………………. …………………. –
6 ……………………………. …………………. –
7 ……………………………. …………………. –
8 ……………………………. …………………. –
9 ……………………………. …………………. –
10 ……………………………. …………………. –
11 ……………………………. …………………. –
12 ……………………………. …………………. –
13 ……………………………. …………………. –
14 ……………………………. …………………. –
15 ……………………………. …………………. –
16 ……………………………. …………………. –
17 ……………………………. …………………. –
18 ……………………………. …………………. –
19 ……………………………. …………………. –
20 ……………………………. …………………. –

GEÇİCİ MADDELER:
GEÇİCİ MADDE 1.

…………………. Vakfı’nın ilk geçici Yönetim Kurulu ve Denetçileri aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşur.

YÖNETİM KURULU DENETÇİLER
BAŞKAN …………………………………… ………………………..
BAŞKAN Y. …………………………………… ………………………..
BAŞKAN Y. ……………………………………. ………………………..
BAŞKAN Y. ……………………………………
ÜYE ……………………………………
ÜYE ……………………………………
ÜYE ……………………………………
ÜYE ……………………………………
ÜYE ……………………………………

GEÇİCİ MADDE 2.

Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren engeç altı ay içerisinde Kurucular Kurulunu toplantıya çağırarak Vakıf Senedindeki esaslara göre Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunun seçilmesini sağlar. Bu süre içinde Yönetim Kurulunun Vakıf Senedinde belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

GEÇİCİ MADDE 3.

Bu Vakfın kuruluşu ve tescili için her çeşit işlemleri münferiden veya müştereken ifa etmek üzere; …………………….., ……………………………., ……………………., …………………………, …………………………, ………………………………., …………………………. yetkili kılınmıştır.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.