Home / Genel / Üniversite Disiplin Cezasına Karşı İtiraz Dilekçe Örneği

Üniversite Disiplin Cezasına Karşı İtiraz Dilekçe Örneği

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
   ………  İDARE MAHKEMESİNE
 
                                                                                               YÜRÜTMEYİ DURDURMA
                                                                                                         TALEPLİDİR.
DAVACI :………………………………………………………………………………..
……………. Cad………………..Sok.No:…../………………………….
 
DAVALI :………………….Üniversitesi Rektörlüğü
 
DAVANIN KONUSU : ………… Üniversitesi ……………Fakültesi öğrencisi iken,
yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet yapması ve yardımda
bulunduğundan bahisle yükseköğretim kurulundan çıkar-
ma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin davalı Disiplin
Kurulunun ………gün……..sayılı işleminin iptali ve yürüt-
Menin durdurulması istenilmektedir.
 
TEBLİĞ TARİHİ :………………..tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.
 
MADDİ OLAYLAR : 1-Anılan Fakülte son sınıf öğrencisi olarak öğrenimi
devam ettirdiğim sırada, polisce üniversiteler bünyesinde
yürütülen araştırmalar sırasında ifadem alınmıştır.
2-Polise verdiğim ifadede de belirttiğim üzere üzerime
atılı suçla ilgili olarak herhangi bir ilgim bulunmamaktadır
Ayrıca, örgüt üyesi olan öğrenci kişilerin Savcılıkta
verdikleri ifadelerde tarafıma iftira attıkları beyan
edilmiştir.
3-Nitekim ……………C.Savcılığının ………/……… sayılı
H.No.lu dosyasında hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir
4-Buna karşın öğrenim dönemimin sonuna doğru dava
konusu işlem tesis edilmiştir.
 
HUKUKİ SEBEPLER : 1-2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 54/a ve Yüksek
Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10/a
maddesinde yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet yapmak ve
yardımda bulunanların yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.
2-Dava konusu işlem bu mevzuata dayanılarak tesis
edilmiş ise de; “hiç kimse işlemediği bir suçtan dolayı
cezalandırılamaz” şeklindeki ceza ilkesi ihlal edilmiştir.
3-Davalı idarece işlem tesis edilirken suçlamaya esas
alınmış, suçlamanın doğru olup olmadığı, konusunda bir
araştırma yapılmamıştır. Bir araştırma yapılmış olsaydı,
olayın, suçlamanın doğru olmadığı anlaşılacaktı. Oysa
idarece, sadece polisin yazdığı bir müzekkere ile hareket
edilmiştir.
4-Bu konuda suçlama bildirilip savunmam alınmamış ve
gerekli soruşturma yapılmamış, dolayısıyla işlem şekil
yönünden hukuka ve yargı kararlarına uygun tesis
edilmemiştir.
Y.D.KARARI VERİLMESİ
HAKKINDA : Dönem sonu olması ve sınavlara girmem nedeniyle
4. sınıf öğrencisi olarak mağdur olmaktayım. Bu nedenle
hemen Y.D. karar verilmemesi halinde, bir yıl geç mezun
olmam sözkonusu olacaktır.
 
SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle……………….Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi öğrencisi iken, yasa dışı kuruluşlar adına faali-
yet yapması ve yardımda bulunduğundan bahisle
yükseköğretim kurulundan çıkarma cezasıyla cezalandırıl-
masına ilişkin davalı idare Disiplin Kurulunun…………..gün
…….sayılı işleminin iptaline, acilen Y.D. karar verilmesini
yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
 
SUBUT DELİLLER : Polis ifadeleri, Savcılık dosyası, özlük dosyam, dava
konusu işleme ilişkin bilgi ve belgeler.
 
HUKUKİ DELİLLER : 2548 sayılı Yasa, Disiplin Yönetmeliği 2577 sayılı Yasa,
diğer mevzuat ve hukukun genel ilkeleri
Davacı
TARİH VE İMZA

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.