Home / Genel / Turizm Şirketleri İçin Acentelik Sözleşme Örneği

Turizm Şirketleri İçin Acentelik Sözleşme Örneği

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
(YOLCU)
1- TARAFLAR
Firma Unvanı Belge Numarası Belge Türü Merkezi Adresi
1-………………………… ……………… …………. …………………….
2-………………………… ……………… …………. …………………….
Yukarıda unvan, belge numarası, belge türü ve merkez adresi yazılı yetki belgesi sahipleri arasında Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden bu acentelik sözleşmesi imzalanmıştır.
2- KAPSAM
…………..………………………………………………………… taşımacı firması,
…………………………………………………………………………………. firmasını
karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acente olarak
tayin etmiştir.
3- ACENTEYE VERİLEN YETKİ VE GÖREVLER
………………………………………………………….. taşımacı firmasına ait yolcu biletlerinin satış işlemleri ile diğer acentelik hizmetleri, acente olarak tayin edilen………………………………………………………………………………………………………………… firması tarafından yapılacaktır.
4-SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK
Bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar; Bakanlığa ve üçüncü şahıslara karşı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.
5- MALİ KONULAR
………………………………………………………………………………. taşımacı firması, …………………………………………………………..……………………………..
acente firmasına; acentelik hizmetleri karşılığında …………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..şeklinde hizmet bedeli öder.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLDUĞU YER
Bu sözleşme ………………………………………ilindeki/ilçesindeki/beldesindeki …………… …………………………………………….. adresinde/adreslerinde geçerlidir.
7-ÖZEL HÜKÜMLER
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
Bu sözleşme, acente olacak tarafın acentelik hizmeti vermeye başladığı tarihten itibaren başlar ve taşımacının yetki belgesi süresinin sonuna kadar devam eder. Bu süre hiçbir şekilde taşımacının yetki belgesi süresinin bitiş tarihini geçemez. Taraflardan biri noter kanalı ile fesihnamenin bir nüshasını Ulaştırma Bakanlığı’na bir nüshasını da diğer tarafa göndermek kaydıyla acentelik sözleşmesini fesh etmedikçe bu sözleşmenin geçerliliği aynı süre kadar uzar.
Tarafların; tek taraflı olarak bu sözleşmeyi fesh etme hakkı vardır. Sözleşmenin süresinin bitiminden önce taraflardan birinin usulüne uygun bir fesih ihbarnamesi ile bu sözleşme fesh edilebilir.
TAŞIMACI                                                                                        ACENTE
(Kaşe-Temsil ve ilzama yetkilinin imzası)                                           (Kaşe-Temsil ve ilzama yetkilinin imzası)
Not: Taraflar anlaştıkları diğer hususları mevzuat
çerçevesinde ve “özel hükümler” başlığı altında belirtirler.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.