Home / Genel / Tüketici Davası İtiraz Dilekçesi

Tüketici Davası İtiraz Dilekçesi

YARGITAY …… HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
…………………. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
Dosya Esas No :201…/…
Karar No :201../….
Temyiz Talebinde
Bulunan (Davacı) : …………………………………… (TC No: ……………………………)
…………….Buraya Adres yazınız …………………………………….
Karşı Taraf : ………………………………………………….
Vekili : Av. …………………………………………….
…………….Buraya Adresi yazınız …………………………………….
Karar Tarihi : ……/…./201…
Karar Tebliğ Tarihi : …../…./201…
Temyiz Başvuru Tarihi : …../…../201…
Temyiz Konusu : İstanbul Tüketici Mahkemesinin 201…/…… Esas, …………….. tarih ve 2012/444 Karar sayılı karar hükmünün temyizen bozulması istemini kapsamaktadır.
Kararın Özeti :İstanbul Tüketici Mahkemesinin 201../….. Esas sayı nolu dava dosyasında davalı yan “……………… Otomotiv” den satın almış olduğum 2006 model ……………… marka ve model otomobilin gizli ayıplar içerdiğini, buna bağlı olarak beklediğim faydaları göremediğimden bahisle ödediğim……………..TL’nin yasal faizliyle birlikte tarafıma ödenmesini yerel mahkemeden dilemiştim.
Yerel mahkeme “bilirkişi” nin iddialarımız doğrultusundaki tespit ve görüşlerini belirten raporuna rağmen talebimize red yönünde hüküm vermiştir.
TEMYİZ NEDENLERİ:
1-)Satın alınan araçta, aracın kullanımı azaltan, beklenen faydaları sağlamayan ve can güvenliği bakımından tehlike oluşturacak gizli ayıplar sebebiyle yetkili teknik servise intikal ettirilmiştir. Yetkili teknik servis araçta motor blogunda çatlaklık ve fren sisteminde aşırı sürtünmeden dolayı oluşan ısınmadan kaynaklı fren sıkışması olduğunu tespit etmiş ve bu arızaların giderilmesinin onarımla mümkün olamayacağını rapor etmiştir.
2-)Yerel mahkeme bu gizli ayıpların bir de “bilirkişi” marifetiyle incelenmesi için aracın bilirkişi ……………….. …….’a teslim edilmesini ve çıkacak rapora göre karar verilmesi için ara karar vermiştir.
3-)Bilirkişi …………………… …….., raporunda, yetkili teknik servis tarafından da tespit ve rapor edilen gizli ayıpların bulunduğunu ve talebim doğrultusunda mahkemenin karar vermesi yönündeki görüşünü beyan etmiştir.
4-)Yerel mahkeme gerek yetkili teknik servisin ve gerekse de bilirkişinin raporlarını görmezden gelerek hiçbir hukuki mesnet ve dayanakla izahı mümkün olmayacak bir karar ile dilekçemizdeki talebimize red hükmünde karar vermiştir. İzah olunan sebepler bağlamında mahalli mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu hükmünün bozulmasını talep zarureti hâsıl olmuştur.
SONUÇ ve TALEP : Sunulan sebepler ve res’en tespit edilecek sair sebeplerle,
1. Temyiz talebimizin KABULÜNE,
2. Yerel mahkeme kararının temyizen BOZULMASI’na karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.
Tarih , imza
Temyiz Eden (Davacı)

 

(Ad, Soyad ve İmza)

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.