Home / Miras / Tenkis İndirim Davası Dilekçesi

Tenkis İndirim Davası Dilekçesi

TENKİS (İNDİRİM) DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

/ SAKLI PAYDA YAPILAN TASARRUFUN İNDİRİMİ /

………………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                             :………………….

ADRESİ                              :………………….

DAVALI                             :………………….

ADRESİ                              :………………….

KONUSU                            :      Saklı payımda      yapılan tasarrufun tenkisi talebimden ibarettir.

İZAHI                                 :      1)günü             vefat eden murisim,     babam ………………. ‘nun benden mal kaçırmak gayesiyle, davalıya sağlığındı ikâmet etmekte olduğu gayrimenkul ü devir ve Tapu’dan ferağ ettiğin öğrendim. Adı geçen gayrimenkul ………………… — TL kıymetinde olduğı halde, davalıya ………………….. — TL’ya satılmıştır. Bu suretle de benin mahfuz hisseme tecavüz edilmiştir. Murisimin benden başka çocuğu olmadığı gibi başk; malvarlığı da yoktur. Bu sebeblerle, ……………………….. — TL olan işbu terekede ………………. — TL olan mahfuz hisseme tecavüz edilmiştir. Bundaı dolayı da, mahfuz hissemde yapılan tasarrufun tenkisini talep etmel zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 561 ve sair Kanunî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kaydı, veraset ilâmı, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak; Saklı payıma yapılan tecavüz miktarı ………………………. — TL’nın

davalıdan tahsiline, Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar

verilmesini, saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, murisin son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
  • Davayı, saklı paylarının tamamını alamayan mirasçılar açar (MK. m:560).
  • Husumet, kendisine bağışta bulunulan kişiye yöneltilir.
  • Davanın, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten itibaren ı yi ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinden itibaren 10 yıl içinde açılması gerekir (MK. m: 571).
  • Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar (MK. m: 571).
  • Tenkis iddiası, defi yoluyla her zaman ileri sürülebilir (MK. m: 571).

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.