Home / Genel / Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi

TEMYİZ DİLEKÇESİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ VE BİR ÇOK DAVA İÇİN GEÇERLİ OLAN BİR DİLEKÇEDİR.

YARGITAY..’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

………….  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE TEHİRİ İCRA İSTEKLİDİR.

Dosya No: …./.. E.,…. /.. K.

TEMYİZ EDEN (DAVALI)                ………………………………………….

ADRESİ                                                      ……………………………..

ALEYHİNE TEMYİZ

OLUNAN (DAVACI)                            :…………………………….

ADRESİ                                                    ……………………………..

TEMYİZ OLUNAN HÜKÜM           :……………. Sulh …’inci Hukuk Mahke­mesinin gün ve …./.. E.,…. /.. K. sayılı kararının bozulmasına karar verilmesi isteğiyle Temyiz sebeblerinin sunulmasıdır.

TEBLİĞ TARİHİ  :

HÜKÜM ÖZETİ                                     :

1) Dava, “İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası“dır.

Davacı, kızının evleneceği gerekçesiyle kiralananın tahliye edilmesini istemiş; davalı da, bu iddianın samimi olmadığı savunma­sında bulunmuştur.

Mahkeme, tahliye kararı vermiştir.

TEMYİZ SEBEBLERİ                        :

1) Davacının kızının evleneceği hususu ispati anamamıştır.

Davacının, aynı belediye sınırları içinde kirada bulunan gayrimenkulu olduğu yolundaki iddiamız da araştırılmamıştır.

Bu durum karşısında, mahkemenin aleyhimde karar vermiş olması kanuna aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEK                             : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve Yüksek Mahkemenizin de re’sen tesbit buyuracağı sair sebebler karşısında:

Adı geçen karann bozulmasına, Tehiri icra talebimizin kabulüne, Karar verilmesini saygıyla dilerim.

Temyiz Eden (Davalı)

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Mahkemelerden verilen nihaİ kararlara karşı Temyiz yoluna başvurulabilir. Davada haklı çıkmış olan taraf da, hukukİ yararı bulunmak şartıyla, hükmü Temyiz edebilir (HUMK. m: 427).
 • Miktar veya değeri…… — lirayı (4146 s. K. ile yapılan değişikliğe veya alacak davalarına ilişkin nihaİ kararlar kesindir (HUMK. m: 427).
 • Temyizden feragat edilebilir.
 • Asliye Hukuk Mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 15 gündür. Bu süre, 8.1.1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun’a Tabi Kamu Kuruluşları hakkında 30 gündür. Bu süre, ilAmın usulen taraflardan herbirine tebliği ile işlemeye başlar (HUMK. m: 432).
 • Sulh Hukuk Mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 8 gündür. Bu süre, ilâmın usulen taraflardan herbirine tebliği ile işlemeye başlar (HUMK. m: 437).
 • Hakimin Reddine İlişkin Mercii Kararı, tefhim veya tebliği tarihinder itibaren 7 gün içinde Temyiz edilebilir (HUMK. m: 36/A).
 • İş Mahkemesinin nihai kararları, tefhimi tarihinden itibaren 8 gür içinde Temyiz olunabilir (İş. K. m: 8).
 • Şüyuun satış ile giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yapılan şikayetler hakkındaki Sulh Hukuk Mahkemesi kararları, tebliğden itibaren 10 gür içinde Temyiz olunabilir (HUMK. m: 567)
 • İcra Mankemesi kararlarının Temyiz süresi 10 gündür.
 • İflas ve Konkordato işlerinde, Temyiz süresi 10 gündür.
 • Kadastro Mahkemesi kararları, tebliğden itibaren 15 gün içinde Temyiz olunabilir (Kadastro K. m: 32).
 • Temyiz kanuni süre geçtikten sonra yapılır veya temyizi mümkün olmayan bir karara ilişkin olursa, kararı veren mahkeme temyiz isteminin reddine karar verir (HUMK . m: 432).
 • Temyiz isteminin reddi kararı, tebliğinden itibaren 7 gün içinde Temyiz edilebilir (HUMK. m: 432).
 • Davanın Temyiz’i dilekçe ile yapılır. Bu dilekçeye aleyhine temyiz istenenlerin sayısına göre suret de eklemek gerekir (HUMK. m: 431).
 • Temyiz dilekçesi; asıl hükmü veren mahkemeye, veya Yargıtay’a veya dilekçe verenin bulunduğu yer mahkemesine verilebilir (HUMK. m: 432,441).
 • Temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, o mahkemece Temyiz Defteri’ne kaydolunur (HUMK. m: 434).
 • Temyiz isteği; harca tabi değilse, dilekçenin Temyiz Defteri’ne kaydedildiği; harca tabi ise, harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır (HUMK. m: 434).
 • Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunlann eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek 7 günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde Temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu Temyiz edene yazılı olarak bildirilir (HUMK. m; 434).
 • Temyiz dilekçesi, hükmü veren mahkeme aracılığı ile karşı tarafa tebliğ olunur.
 • Kararın Temyiz edilmesi icrayı geri bırakmaz. Ancak dilekçeyi veren Temyiz sonunda haksız çıktığı takdirde, mahkum olunan şeyi yerine getireceğine ve teslim edeceğine ilişkin sağlam kefil göstermek veyahut hükmün konusu para ve eşyayı resmi bir daireye yatırmak veya karşı tarafça malları haczedilmiş olmak şartıyla, Yargıtay istek üzerine acele olarak yürütmenin geri bırakılmasına karar verebilir (HUMK. m: 443).

 

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.