Home / Taşınmaz / Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR.

…. yılı………….. ayının…… günü. Aşağıda mühür ve imzası bulunan ………………..  Noteri …………….. dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği …. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı……… gün ve …………..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre ……  İli, ……….. İlçesi, ……..  Mahallesi, …….  numaralı hanede kayıtlı ………  oğlu ……………  tarihinde……….. ‘den doğma ve halen…. İli, ………….  İlçesi, …………  Mahallesi, ……..  Sokak No: ‘da oturduğunu söyleyen …………….  düzenleme şeklinde bir satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesini istedi. Kendisini ………  faaliyetlerinden dolayı tanıdığım için bu işlemi de yapma yeteneği bulunduğunu gördüm. Satıcı söze başladı: “Tapu’da ………………  kayıtlı gayrimenkulün tamamını (veya …payını) ………………….. ‘ye ………………..  liraya satmayı vaadediyorum. Paramı tamamen aldım,……….. ay içinde tapu satış işlemi yapacağım (veya satış işlemi için……….. ’yı vekil tayin etim). Yukarıda gösterilen süre içinde satış işlemini yapmadığım takdirde……………… lira cezaî şartı ödemeyi kabul ediyorum.” diye sözünü bitirdi. Bu sözleşme hazırlanırken yanımızda bununan alıcı ……………………..  söze başlayarak: “Ben de yukarıda adı geçen gayrimenkulün satış vaadini aynı şartlarla kabul ediyorum.” diye sözlerini bitirdi. Yazılan bu sözleşme kendilerine okumaları için verildi. Okudular ve kendi arzularına tamamen uygun olduğunu söyleyip altını imzaladılar. Ben de imzaladım….. yılı……. ayının……… günü.

Satıcı                                Alıcı

(Ad, soyad, imza) (Ad, soyad, imza)

Noterin mühürü ve imzası 

HATIRLATMA!

  • m: 60 ve 89’a göre; “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlemeye Noterler yetkilidir.
  • Bu sözleşme, şahsî hak ve borç doğuran sözleşmedir. Bu sebeble de, yalnız bu sözleşmenin tarafı olan kişiye karşı ileri sürebilir. 3’üncü şahıslara karşı da ileri sürülmek isteniyorsa, Tapu’ya şerh edilir (MK. m: 1009).
  • Bu şerh 5 yıl süreyle hüküm ifade eder, bu süre geçtikten sonra şerhin hükmü kalmaz (Tap. K. m: 26).

About Dilekceshop

Check Also

Tescile İtiraz Dilekçesi

TESCİLE İTİRAZ DİLEKÇESİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                               ………………………. ADRESİ                                …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.