Home / Genel / Şirketler İçin İflas Açıklama Metni

Şirketler İçin İflas Açıklama Metni

T.C.
……………………………..İflas Dairesi  
Dosya No :………………………………
ADÎ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ
İ L Â N I
Müflisin adı, soyadı ve adresi : ………………………………………………………………………………….
İflâsın açıldığı tarih : ………………………………………………………………………………….
…………………………… inci Ticaret Mahkemesince iflâsına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ………………………………………………..şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 – Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde …………………………………… İcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 – Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 – Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 – ……/……/……. …………………… günü saat ……………… de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
……./……./……….
*1-Pek uzak yerlerde veya yabancı İflâs Müdürü
ülkelerde ikamet eden alacaklılar Mühür ve İmza
için süre uzatılabilir.
2-Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım
geldiğinde miras hükümleri gereğince
evvelce alacaklılar davet edilmişse
1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.