Home / Genel / Şirketler İçin Bayilik Sözleşmesi Örneği

Şirketler İçin Bayilik Sözleşmesi Örneği

Bir taraftan ……………. adresinde mukim …………. San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra ŞİRKET diye anılacaktır.) ile diğer yandan ………. adresinde mukim ……………. Tic. Ltd.Şti. (Bundan sonra BÖLGE BAYİİ diye anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda bir bayilik sözleşmesi imzalamışlardır.
MADDE 1- ANLAŞMANIN KONUSU :
Münhasıran şirket tarafından piyasaya ……….. marka ve amblemi ile satışa arz edilen/arz edilecek motor yağları, balata, filtre, akü, antrifiriz, gres v.s. özel ürünler ile Şirketin ana bayisi olduğu veya yurt dışından ithal edeceği patinaj zinciri v.s. ürünlerin Bölge Bayisi tarafından Madde 4 ile kendisine tanınan bölge içerisinde tek satıcı olarak satışı ve pazarlanmasıdır.
MADDE 2- ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI :
Şirket, anlaşmanın imzalanmasını takip eden gün itibariyle(hiçbir şekilde) Bölge Bayisinin yetki alanına verdiği yerlerde pazarlama ve satış faaliyeti yapmayacaktır. Şirket Bölge Bayisinin yetki alanına giren yerlerden kendisine gelen talebi bölge bayisine bildirecek ve bayiinin bölgesinde onun isteğine göre hareket edecektir. (?- Yine Bölge Bayilerinin birbirlerinin yetki alanında karşılıklı anlaşma olmaksızın satış yapmalarını takip edip bu husustaki şikayetlerini sonuçlandırmak zorundadır.)
Şirket Bölge Bayisine siparişleri zamanında teslim etmekle yükümlüdür. Ancak kargo ya da ambarda meydana gelebilecek taşıma gecikmelerinden dolayı şirket sorumlu değildir. Şirket anlaşma konusu malları, sözleşme süresince eksiksiz olarak yurt dışından ithalinde bir problem olmayacağını ve ürünlerin devamlılığı hususunda bölge bayiine tam garanti vermektedir.
Şirket Bölge Bayisinden gelen şikayetleri (ürün, hizmet v.s.) titizlikle dinlemek, gerekli yerlere ileterek sonuçlandırmakla mükelleftir.
Şirket yağ değiştirmekte kullanılan yazılı-basılı evrakları (yağ değiştirme kartı v.s.) hazırlar ve bölge bayisine ücretsiz olarak verir. Ayrıca anlaşma konusu ürünlerin bayiye verilen yetki bölgesi içerisinde pazarlanması amacıyla yapılacak promosyon ürünlerinin bedeli şirket ile bölge bayisi arasında yüzde elli yüzde elli (% 50 – % 50) oranında finanse edilecektir.
Bölge Bayisinin ürünleri pazarladığı müşteriler nezdinde yapacağı yatırımların (alet, edevat, techizat v.s. ekipmanların kurulması) bedeli şirket ile bölge bayisi arasında yüzde elli yüzde elli (% 50 – % 50) oranında finanse edilecektir.
Siparişlerin Bölge Bayiine ulaştırılması sorumluluğu şirkete aittir. Nakliye ve navlun bedelleri yine şirket tarafından ödenir.
MADDE 3- BÖLGE BAYİİSİNİN SORUMLULUKLARI :
Bölge Bayisi, kendisine tahsis edilen yerlerde sözleşme konusu mamüllerin pazarlanması ve satışını kendi imkan ve olanakları ile yapmak durumundadır.
Bölge Bayisi, şirket tarafından gerek mevcut gerekse piyasaya yeni sürülecek ürünlerin tanıtımı için verilecek seminerlere eğitim için eleman göndermekle yükümlüdür. Bölge Bayisi siparişlerini kabul edilebilir ölçüde ve kabul edilebilir zaman için vermelidir. Fiziki olarak yerine getirilmesi mümkün olmayan sipariş talebinde bulunamaz.
Bölge Bayisi için sattığı kişilere bu ürünlerin özelliklerini ve hangi aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini açıkça ifade etmekle yükümlüdür.
Bölge Bayisi müşterilerini kendisi seçer ve istihbaratlarını kendisi yapar. Bu nedenle müşterilerinden aldığı çekleri şirkete vermesi halinde ilgili çekleri ciro ederek şirkete verir.
Bölge Bayisi sipariş verip aldığı ürün bedellerini belirlenen vadede şirkete ödemekle yükümlüdür.
Bölge Bayisi kendisine verilen promosyonları, belge, bilgi ve dökümanları bire bir bayilerine/müşterilerine vermekle yükümlüdür.
MADDE 4- BAYİİLİK VERİLEN BÖLGELER :
Marmara bölgesi
MADDE 5- ÜRÜNLERİN GARANTİSİ :
(Şirket, Baş Bayii tarafından pazarlanan ürünlerin fabrikasyon hatasından meydana gelen tüm eksiklik, arıza ve hatalarını gidermeyi, giderilemeyen ürünleri yenisi ile değiştirmeyi garanti ve taahhüt eder.)
MADDE 6- VADE VE İSKONTO ORANLARI :
Şirket tarafından toptan fiyat listesi üzerinden (Fiyatlara KDV dahildir.) Bölge Bayisine uygulanacak iskonto oranları aşağıdaki gibidir.
– Sentetik yağlar : …
– Aküler : …
– Balatalar : …
– Filtreler : …
Bölge Bayisinin Euro para birimi üzerinden aldığı ürünlerde şirket;
– Sentetik yağlar : …
– Aküler : …
– Balatalar : …
– Filtreler : … oranında iskonto uygulayacaktır. Ayrıca şirket bölge bayisinin peşin (Yeni Türk Lirası üzerinden yapacağı ödemelerde) ödemenin yapıldığı tarihteki kur üzerinden Euro’ya çevrilecek ve iskonto oranı Euro üzerinden yapılan yukarıda gösterilen iskonto oranında olacaktır.
MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER :
Bölge bayisi beklentilere cevap veremez durumda ise (örneğin; şirketin bayilik sözleşmesinden evvel yaptığı yıllık cironun altında ciro yapılması) şirket bayilik sözleşmesini tek taraflı olarak bildirimde bulunmak sureti ile fesh yoluna gidebilir. Bunun için gerekli olan süre minimum altı aydır.
Taraflar sözleşme şartlarına aykırı hareket etmedikleri sürece tek taraflı fesh edilemez.
MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
(İşbu sözleşme …./…./…… tarihinden itibaren …..yıl süre ile aktedilmiştir.)
MADDE 9- SORUMLULUK :
Taraflar sözleşme hükümlerine aykırı hareket edemezler. Aykırı hareket eden taraf diğer tarafın uğradığı maddi ve manevi zararları karşılamakla yükümlüdür. Bu tazminat miktarı yapılan ticaret ile doğru orantılıdır.
MADDE 10- TEBLİGAT :
(Taraflar, İşbu sözleşmede kayıtlı adreslerine yapılacak tebligatı kendisine yapılmış addeder. Taraflar biri adres değişikliğini 15 gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikçe en son kayıtlı adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır.
MADDE 11- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :
İşbu sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflarda ………..Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme …./…./…..tarihinde (…..)’de iki nüsha olarak düzenlenip imza altına alınmıştır.
ŞİRKET BAŞ BAYİİ

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.