Home / Genel / Şirketin Başka Birine Devrini Gösteren Sözleşme

Şirketin Başka Birine Devrini Gösteren Sözleşme

1-) TARAFLAR


Adres:
(Bundan böyle satıcılar olarak anılacaklardır)


Adres:
(Bundan böyle “alıcı” olarak anılacaklardır.)

2-) KONUSU

Satıcıların, ……………… San. Ve Tic. A.Ş.’deki hisselerinin alıcıya devredilmesi ile şirket borç ve alacaklarının devir tarihi itibarı ile ödenmesi, şirketin tasfiyesi ve davların temliki hakkında.

3-) ŞARTLARI

1) Satıcılardan ………………., San. Ve tic. A.Ş.’deki %25 hissesini 10.000 YTL. Bedelle, ………………….. ise San. Ve Tic. A.Ş.’deki %25 hissesini yine 10.000 YTL. Bedelle alıcı San. Ve Tic. A.Ş.’ne satmış olup satış bedelini nakden ve defaten almışlardır.

2) Satıcılar, hisse satış bedellerini alıcıdan nakden ve defaten almış olduklarından en geç ………………… tarihine kadar hisse devir işlemlerini alıcıya bizzat yapacaklar veya hisse devir işlemlerinin yapılması konusunda alıcı şirketin belirleyeceği bir şahsa gayri kabulü rücu olmak üzere vekaletname vereceklerdir.

3) Satıcılar, satış tarihi olan ………………….. tarihi itibari ile şirketin doğmuş ve doğacak tüm alacaklarının alıcıya ait olduğunu ve bu alacaklar nedeni ile alıcıdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. Alıcıda, 4. madde hariç ………………………..tarihi itibari ile şirketin doğmuş ve doğacak tüm borçlarının alıcıya ait olduğunu ve bu borçlar nedeni ile satıcılardan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.

4) Taraflar, hisse devri yapılan şirketin ………… bankası ………. şubesinde nezdinde ki banka kredi borçlarının tamamen satıcılara ait olduğunu ve borçların en geç ……………… tarihine kadar ödenmesi, bunun dışındaki tüm borçlarının alıcıya ait olduğunu ve alıcının da bu borçlardan vergi ve ceza borçlarını en geç …………….. tarihine kadar kapatmak sureti ile bu vergi ve ceza borçları nedeni ile satıcıların araçları üzerindeki tüm hacizlerin fekkini temin etmesi konusunda mutabakata varmışlardır.

5) Taraflar, Hisse devri yapılan şirketin alacak ve borçlarını yukarıdaki şartlar dahilinde paylaşmışlar ise de şirketin tasfiyesi ile ilgili tüm masraflar (herhangi bir vergi incelemesi veya SSK incelemesi nedeni ile devir tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak resmi makamlar tarafından re’sen veya ikmalen tarh edilecek vergi, resim, SSK primi, eksik işçilik, idari para cezası ile bu vergi ve primlere ilişkin olarak kesilecek cezalar ile gecikme zamlarının) alıcılar tarafından ödeneceğini taraflar baştan kabilirücü kabul etmiş sayılır.

4- ) CEZAİ ŞART

Taraflar yukarıda belirtilen hükümlerin her hangi birisine uymadıkları taktirde 500,00 $ cezai şart ödemeyi baştan kabul etmiş sayılır.

5-) TEBLİGAT

Taraflar yukarıda belirtilen adreslerdeki değişiklikleri birbirlerine yazılı olarak bildirmedikleri sürece bu adreslerine noter ve mahkeme kanalı ile yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

6-) İHTİLAF MERCİİ

Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduklarını peşinen kabul etmişlerdir.

6 (Altı) maddeden ibaret iş bu protokol taraflar ve tanıklar huzurunda iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup birer nüshası taraflarda kalmıştır. /01/2007

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.