Home / Genel / Şirket Yetkili Bayi ve Acente Alma Sözleşmesi

Şirket Yetkili Bayi ve Acente Alma Sözleşmesi

…………………“YETKİLİ BAYİİ” SÖZLEŞMESİ

1. KONU :

İş bu sözleşmeyi imzalayan ve son sayfada açık adı bulunan Yetkili Bayii’ nin ………………….’ ye ait Web Paketi ürününün satışını ve satış başvurularına dair materyallerin Müşteri’ye teslimi konusunu içermektedir.

2. TARAFLAR :

Bir taraftan …………………………………………………. adresinde mukim …………………………………(bundan böyle kısaca …………………. olarak anılacaktır), diğer taraftan………………………… ……….. ……………………………. ……………………..adresinde mukim. ………………………………………. (kısaca Yetkili Bayii olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TANIMLAR

İş bu sözleşmede Müşteri sıfatıyla anılan taraf, ………………….nin Yetkili Bayiileri yoluyla başvurmuş ve Web Paketi’ ni satın alımış kişi ve kurumları tanımlamaktadır.
Web Paketi : İş bu sözleşmede Web Paketi , ………………….’ nin kişi, kurum ve kuruluşlara Internet üzerinde kendi başlarına Web Ve Wap Sitesi yapmalarına ve sitelerini Internet ortamında barındırmalarına olanak tanıyan, bu sözleşmenin konusu olan ürün ve hizmetlerin tümünü ifade etmektedir. Web ve wap sitesi, Kullanıcı’ nın tüketici veya 3. şahıslara yönelik, reklam, tanıtım veya satış yapabileceği sayfalar topluluğudur.
…………………., Web Paketi Projesinin içeriğinde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3. YETKİLİ BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

3.1 Yetkili Bayii , Müşteri’ye, satın aldığı abonelik çeşidine göre gerekli materyalleri (Kutu, broşür, şifre kartı, kullanım kitapçığı, kullanım cd’ si ve üyelik sözleşmesi) vermek ve Abonelik Sözleşmesini kabul etmesi için gerekli bilgi aktarımını yapmak ve satın almaya karar vermiş müşterilerin sözleşmelerini toplamakla yükümlüdür.

3.2 Yetkili Bayii, …………………. tarafından kendisine teslim edilmiş olan ürünün ambalajını herhangi bir şekilde açamaz, harici herhangi bir amaçla kullanamaz, satamaz, kiralayamaz. Aksi takdirde, …………………. tarafından kendisinde fatura edilecek ürün bedelini hiçbir itiraz ve def’ i ileri sürmeksizin defaten ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Yetkili Bayii ………………….’ nin bilgisi haricinde kampanya yapamaz. Bu konuda aksine davranış gösteren Yetkili Bayii’ nin Yetkili Bayii hakkının iptali ………………….’ nin inisiyatifindedir.

3.4 Yetkili Bayii kendisine teslim edilmiş olan ürünlerin müşteriye teslimatı esnasında doğabilecek hasar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

3.5 Yetkili Bayii, …………………. tarafından sağlanan promosyon malzemelerini Müşterilerinin görebileceği mekanlarda sergilemelidir.

3.6 Yetkili Bayii anlaşma süresince …………………. ile koordineli olarak çalışacaktır.

3.7 Yetkili Bayii Müşteri Memnuniyeti konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

4…………………. NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. …………………., Web Paketi programının www…………com portalı içinde hatasız ve eksiksiz çalışmasını sağlamak, zamanında devreye sokmak, gecikmelerin olmayacağına dair garanti vermek, gecikmeler olduğu taktirde Üye sözleşmesinde geçen cezai müeyyideleri yerine getirmekle yükümlüdür.

4.2. ………………….,www………..com portalının çalışması ve sistem üzerinden Web Paketinin satın alınması ve kullanılması gibi işlemlerin teknik altyapısını sağlar, gözetir ve geliştirir.

4.3. Programın sunucularda yapılandırılması, güvenliği ve bakımı ile ilgili tüm işlemler ………………….’ ye aittir. Sunucuların yönetiminden ve barındırma ve maliyetlerinden …………………. sorumludur.

4.4. Müşterilerin her türlü ekstra hizmet taleplerini karşılamak için gerekli yönetim arayüzleri …………………. tarafından tasarlanacaktır.

4.5. Müşetilerin Yetkili Bayii tarafından Web Paketi’ ne Internet üzerinden kayıtları, alan adı alımları ya da ekstra hizmet talepleri için hazırlanan formların eksik ya da hatalı doldurulması gibi işlemlerden kaynaklanan hiçbir sorundan …………………. sorumlu değildir.

4.6. Programlamadan doğacak her türlü sorun ………………….’ nin yükümlülüğündedir. Zarar gören müşterilerin maddi ve manevi tazminini üstlenecek, ürün değişikliği yapacaktır.

4.7. …………………. kullanıcı hatalarından kaynaklanan zarar ve hataların tazminini kabul etmeyebilecektir.

5 HİZMET BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1. …………………. tarafından üretilen Web Paketinin Kurumsal Paket Satış Fiyatı 250$, Bireysel Paket Satış Fiyatı150$ dır. Fiyatlara KDV eklenecektir.

5.2. Yetkili Bayii belirtilen 2 çeşit standard paket için satış hasılatı üzerinden %20 alır.

5.4. Yetkili Bayii ekstra hizmetleri kendisi verebilir. Bu hizmetlerin satışından …………………. pay almaz.

5.5. Ödemeler taksitlendirilebilir. Taksit tutarları ve dönemleri …………………. kararı ile belirlenecektir.

5.6. Bir aylık süre içinde Yetkili Bayii tarafından www……….com sitesi üzerinden yapılan Web Paketi satışlarından elde edilen hasılatın %20 si müteakip ayın 15. gününde havale yolu ile Yetkili Bayiiye verilecektir.

5.6. Bir aylık süre içinde Yetkili Bayii tarafından yapılan Web Paketi satışlarından elde edilen hasılatın %20i müteakip ayın 15. gününde havale yolu ile ………………….’ ye verilecektir.

5.7. Müşteriye faturayı Bayii kesecektir. …………………. Bayiiye Bayii fiyatı üzerinden faturalama yapacaktır.

5.8. Web Paketi devamlı gelişen bir ürün olduğu için Hizmet Bedelleri her 6 ayda bir yenilenecektir. Daha önce satın alma işlemini gerçekleştiren müşteriler yeni fiyatlardan etkilenmez.

6. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI :

Yetkili Bayii iş bu sözleşmeye konu hak ve yükümlülüklerini ve borçlarını ………………….’ nin yazılı muvafakatı olmadıkça hiçbir şekilde ve surette üçüncü kişi ve yada kuruluşlara devir, temlik ve nakil edemez.

7SÜRE :

İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, …………………. dilediği an, hiçbir neden belirtmesizin, iş bu sözleşmeyi tek yanlı olarak ve derhal hüküm doğurmak kaydıyla fesih yetkisine sahiptir.

8………………….’NIN KAYITLARININ MUTEBERİYETİ :

Yetkili Bayii, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ………………….’ nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik posta(e-mail) kayıtlarının HUMK. 287. Maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen …………………. kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HÜKÜMLER :

İş bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikli bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, iş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki kanun hükümleri uygulanacaktır.

10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ :

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10 (on) maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşan iş bu sözleşme ……./……./………. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

YETKİLİ BAYİİ…………………. A.Ş.
Bayiiinin
Adı :
Adresi :
Telefonu :
Faksı :
e-posta adresi :
web adresi :
Banka Hesabı :
Alt Kullanıcı / Kullanıcı Adı:
Alt Kullanıcı / Şifresi :

Bayii sahibinin/yetkilisinin
Ad Soyadı :
Telefonu :
Cep Telefonu :
E-posta adresi :

İMZA / KAŞE İMZA / KAŞE

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.