Home / Genel / Şirket İçin Ana Sözleşme Örneği

Şirket İçin Ana Sözleşme Örneği

ADİ KOMANDİT ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
KURUCULAR
Madde 1 : Aşağıda ad ve soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı olan kurucular tarafından bir adi komandit şirket kurulmuş bulunmaktadır.
1- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer
2- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer
3- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer
ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2 : Kurulan şirketin unvanı, …………………………………………………. Adi Komandit Şirketi ……………… (Komandite ortaklardan en az birinin adı) ve ortaklarıdır.
ŞİRKETİN TÜRÜ
Madde 3 : Şirketin türü adi komandit şirketidir.
ŞİRKETİN MERKEZİ
Madde 4 : Şirketin merkez adresi …………………………………………………………’ dir.
ŞİRKETİN KONUSU
Madde 5 : Şirketin amaç ve konuları şunlardır :
1- ……………………………………………………………………………………………..
2- ……………………………………………………………………………………………..
3- ……………………………………………………………………………………………..
ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 6 : Şirketin sermayesi ………………………………………………… TL olup, bu miktarın; ………………………. lirası komanditer ortak …………………………………………………… lirası komanditer ortak …………………………………………… lirası komandite ortak tarafından, taahhüt edilerek tamamı nakden ödenmiştir.
ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ
Madde 7 : Şirketin her türlü iş ve muamelelerinde, şirketi temsile ve yönetime komandite ortak ………………….. tek başına yetkilidir. Ancak, komandite ortak, şirketin borçlanmasında ve şirket için gerekli malların satın alınmasında diğer ortakların onayını almak zorundadır.
KÂR VE ZARARIN DAĞITIMI
Madde 8 : Safi kâr, koydukları sermaye oranında ortaklar arasında dağıtılır.
Ayrıca, kanunun emredici bir hükmü bulunmamakla birlikte, sözleşmeye konulabilecek bir hükümle, şirketin yedek akçe ayırmasına da karar verilebilir. Şirket sözleşmesine konulacak bir başka hükümle de doğan kârın belli bir bölümünün sermayeye eklenmesi yoluna gidilmesi öngörülebilir. Bu durumda sermaye artırımının usulü dairesinde yapılması gerekeceği açıktır.
ORTAKLARIN ŞİRKETTEN PARA ÇEKMESİ
Madde 9 : Ortaklar, şahsi ihtiyaçları için, her yıl ortakların oybirliğiyle alacakları bir kararla belirlenen miktarı aşmamak ve kâr paylarından mahsup edilmek üzere şirketten para çekebilirler.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.