Home / Miras / Resmi Vasiyetname Örneği

Resmi Vasiyetname Örneği

RESMÎ VASİYETNAME (ÖRNEK)

…. (yazıyla yazılır) yılı ………… (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ………  Noteri …………. Caddesi No………… ‘deki dairemde

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve kim olduğu aşağıda isim, şöhret ve ikâmetgâh adresleri yazılı bulunan şahitlerin tariflerinden anlaşılan ve ibraz eylediği…. Nüfus dairesinden verilen…………. tarihli Nüfus cüzdanına nazaran………. tarihinde…….. ‘de …. den olma ve……… den doğma olduğu şüphe bırakmayacak şekilde anlaşılan ve …………… ‘nın Mahallesinde ……….. Nolu apartmanın ….Nolu dairesinde ikâmet eden……………….. benden bir vasiyetname tanzim etmemi talep ve Türkçe okuyup yazma bildiğini beyan etmekle şuur ve ehliyetine malik olduğunu gördüğüm adı geçenden arzularının neden ibaret olduğunu ve hiçbir aldatma veya cebir ve tehdit etkisi altında olup olmadığını sordum. Hiçbir hile ve cebir ve tehdit etkisi altında olmadığını söyleyerek şu şekilde söze başladı: “Her ferd gibi bir gün gelip ben de bu dünyadan göçeceğim. Ölümümde bana vâris olacak mahfuz hisseli varisim yoktur. Topluma hizmet etmek maksadıyla kanunların bana verdiği hakka dayanarak şu şekilde vasiyet ediyorum:

  • ……. deki gayrimenkulümü Darülaceze Vakfına,
  • …… ve …………….  deki gayrimenkullerimi Türk Silahlı

Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına,

  • …… deki gayrimekulümü Türk Eğitim Vakfına,
  •  deki gayrimenkulümü Türk Polis Teşkilatını

Güçlendirme Vakfına,

  • . ve ……….  bankalarındaki ……………  numaralı hesaplarımda

bulunan toplam …………….  liradan teçhiz, tekfin ve defin masraflarımçıktıktan sonra arta kalan parayı Bizim Lösemili Çocuklar Vakfına, vasiyet ediyorum.

Bu vasiyetlerimin tenfizine…………. Mahallesi……….. Sokak No: ..’da ikâmet eden………….. isimli zatı memur ediyorum. İşte arzularım bunlardır.” diyerek sözünü bitirdi. Ben de dediklerini aynen yazdım ve vasiyetçi okumak – yazmak bildiğinden aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda okumak üzere kendisine verdim. Şahitler yanında okuduktan sonra tamamen arzularına uygun olduğunu beyanla burayı imzaladı.

Ben de tarih koyarak imzaladım.

Noter                                           Vasiyetçi

İmza

Bu vasiyetnamenin Noter tarafından bana verilip okuduğumu ve muhtevasının son arzularıma uygun olduğunu Noter huzurunda siz şahitlere beyan ederim.

Vasiyetçi

İmza

Bu vasiyetname  Noter     tarafından  vasiyetçiye        verilip huzurumuzda okuyup arzularına uygun olduğunu bize söylediğini ve kendisini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

Şahit

Adres:………….

İmza

Bu      vasiyetname          Noter     tarafından         vasiyetçiye        verilip huzurumuzda okuyup arzularına uygun olduğunu bize söylediğini ve kendisini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

Şahit

Adres:………….

İmza

İşbu vasiyetname ve aynı yerde ve aynı saatte düzenlenmiş olup tarafımızdan imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Noter                             Vasiyetçi Şahit Şahit

Resmî mühür                  İmza İmza İmza

İmza

Tescil defterinin …. Nolu sayfasına kaydedilmiştir.

Resmî mühür ve imza

HATIRLATMA!

Resmî vasiyetname; iki şahit huzurunda Sulh Hâkimi veya Noter vasıtasıyla yapılır (MK. m: 532).

Vasiyetnamenin Türkçe olması lazımdır. Vasiyet yapan Türkçe bilmiyorsa; diyecekleri tercüman aracılığıyla alınır ve yazıldıktan sonra, vasiyetnamenin muhtevası yine tercüman aracılığıyla anlatılır.

Noter, vasiyetnamenin aslını veya tasdikli örneğini saklamak zorundadır (MK. m: 537).

Vasiyetçi, okuma-yazma bilmiyorsa; Noter, şahitler huzurunda vasiyetnameyi okur. Sonra vasiyetçi, bu vasiyetnamenin kendisinin son isteklerini ihtiva ettiğini bildirir. Şahitler de; vasiyetçiye okunduğunu, vasiyetnamenin huzurlarında yapıldığını, vasiyetçinin tasarrufa ehil olduğunu gördüklerini yazıp, imza ederler (MK. m: 535).

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.