Home / Genel / PlayStation Kiralama Sözleşme Örneği

PlayStation Kiralama Sözleşme Örneği

MADDE-1)     TARAFLAR:
Bu sözleşme yukarıdaki adreste bulunan (KİRACI olarak anılacaktır) ile ………….. (KİRALAYAN olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme iki suret düzenlenerek taraflara verilmiştir. Bu sözleşme tarafların serbest iradeleri ile düzenlenerek her iki tarafa da verildiğinden, Kiracı okumadığından bahisle veya herhangi bir gerekçe ile bu sözleşmenin tümüne veya bir kısmına veya herhangi bir maddesi şart ve koşullarına itirazda bulunmayacağını ve sözleşmeyi tümüyle kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Tarafların bu sözleşmede belirtilenlerden başka özel şartları varsa 7 nci maddeye eklenerek yazılmak zorundadır. Yazılmamış şart, anlaşma, talep veya itirazlarını  hukuki hiçbir zeminde itiraza konu yapmayacağını Kiracı kabul ve taahhüt eder.
MADDE-2)     KONU :
Kiracının talep ettiği ve Kiralayanın kendi işyerinde veya elden veya kiracının yukarıdaki adresinde teslim edeceği …………………. Oyun Konsolu ve satın alınan paketteki Controller/Gamepad, orijinal oyun veya oyunlar ile aksesuarlarının (MAKİNE olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen ücret karşılığı kiralanmasıdır.
MADDE-3)     ÜCRET :
İşbu sözleşmenin bedeli, kira konusu Makinenin kiracıya teslim edildiği günden itibaren ….…(……….….) gün için KDV dahil …………(……………..) TL.dır. Teslim tarihi (kira başlangıç tarihi) yukarıda tabloda, şekil ve şartı aşağıda maddelerde belirtilmiştir.
MADDE-4)     MALIN TESLİMİ VE ÖDEME ŞEKLİ :
4.1)      Makine, işbu sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla birlikte, kiralayanın kendi işyerinde veya elden veya kiracının yukarıdaki adresinde tam, sağlam, eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilmiş, kiracı tarafından teslim alınmıştır.
4.2)      Ödeme makinenin kiracıya tesliminde peşin olarak yapılacaktır. Ancak peşin yapılmayan kiralamalarda ödemenin ne zaman yapılacağı belirlenmelidir. Buna göre vadesinde ödenmeyen kira alacaklarına hiçbir ihtara gerek olmadan aylık %10 gecikme bedeli ilave edilerek tahsil edileceği hususunu kiracı taraf peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.3)      Kira başlama saati 15:00, bitişi saat 13:00 dır. Kiracı Makine’yi iade edeceği saati bilerek teslim aldığından hangi sebeple olursa olsun daha geç aldığı makineyi saat 13:00 da iade etmek zorundadır. Kiracı Makine’yi geç aldığından bahisle geç iade edemez. Temerrüde düşmesi durumunda günlük kira bedelini yasal faiziyle birlikte ödemeyi kabul eder.
MADDE-5)     SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALKMASI VE FESHİ:
Sözleşme ancak aşağıdaki şartların oluşması hallerinde sona erer.
5.1.)     Kiracının bu sözleşmeye uygun olarak tüm kira bedellerini ödeyerek makineyi kiralayana teslim aldığı gibi sağlam ve eksiksiz olarak kiralayanın işyerinde veya elden veya kiracının yukarıdaki adresinde iadesi ile sona erer.
5.2.)     Ancak 5.1 nci maddedeki iade işlemi hangi sebeple olursa olsun gerçekleşmez ise bu sözleşme: Kiracının, makinenin satış ücreti olan …………. TL.yi ve geç teslim edilen gün sayısı kadar kira bedeli ile faizleri ve icra takip ve giderleriyle beraber avukatlık ücretleri giderlerini peşin olarak ödemesi halinde sona erer.
5.3.)     Kiracı hiçbir şart veya hak veya gerekçe ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edemeyeceği gibi fesh, iptal veya hükümsüzlük talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşme Kiralayanın Rızası ve Oluru olmaksızın ortadan kalkmaz.
MADDE-6)     KİRA MÜDDETİ :
Kira müddeti 3 ncü maddede belirtilen süredir. Ancak kiracı makineyi süre bitiminde aldığı gibi teslim etmez ise teslim edene kadar geçen gün sayısının veya kiracının kusurundan dolayı meydana gelen hasar nedeniyle Makinenin tamirde geçen gün sayısının bu sözleşmenin 5 nci maddesinde belirtilen şartlar yerine getirilene kadar Kira Müddetine eklenerek devam edeceğini kabul eder. Kiracı makineyi bu süre zarfında kullanmadığından bahisle, kira bedeli ödemekten kaçınamaz. Kiracı, Aşağıdaki Teminat Senedini sadece Oyun Konsolu bedeli olarak imza ettiğini, kira bedelini kapsamadığını, geciken kira bedeli ile diğer giderleri sözleşmede belirtilen şekilde ayrıca ödemeyi taahhüt eder.
MADDE-7)     ÖZEL HÜKÜMLER :
Kiracı Makineyi teslim aldıktan sonra koruyup kollamak zorunda olup meydana gelecek kaza, kırım ve hasardan sorumludur. Makine her iki yanından kırmızı mum ile mühürlü ve mühürü sağlam olarak Kiracıya teslim edilmiştir. Mühürün kırılması veya sökülmesi halinde Kiralayan Makineyi Kiracıdan geri almama ve bedeli olan …………. TL.yi isteme hakkına sahiptir. Mühür Fekki halinde kiracı hiçbir ihtara gerek kalmadan makinenin bedeli 1700 TL.yi bu sözleşmenin 5 ve 6 ncı maddeleri esaslarında 30 gün içinde def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Özel şart olarak (.………………… …………… ……………… ……………… …………………… …………………… …………………… …………..….) kabul edilmiş olup İş bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ……………….. İcra daireleri ile mahkemeleri yetkilidir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.