Home / Genel / Personel İçin Ek Hizmet Sözleşmesi Örneği

Personel İçin Ek Hizmet Sözleşmesi Örneği

İŞVERENİN :

ÜNVANI :
ADRESİ :
SSK İŞYERİ SİCİL NO:

PERSONELİN :

ADI/SOYADI :
SSK SİCİL NO:
DOĞUM YERİ VE YILI:
İKAMETGAH ADRESİ :
EV/CEP TEL :

SÖZLEŞMENİN :

Başlangıç Tarihi :
Sözleşmenin Süresi : Asıl sözleşmeye bağlıdır.
Ücret(Brüt) : Asıl sözleşmede belirtilmiştir.
Deneme Süresi : (2) aydır. (Asıl sözleşme ile bağlı olmak koşulu ile)
Sözleşmede adı geçen işveren deyimi;………………………………………………….’ni,
Personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen ………………………………’yı ifade eder.

MADDE 1-) KONU VE PERSONELİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

1-1 -İş bu ek sözleşme PERSONEL’in ……/……/……. Tarihinde imza edilen iş
sözleşmesine ek olarak, şirket tarafından, şirket işlerinin yürütülmesi amacı ile
kendisine teslim edilen 34 …… ……… plaka sayılı aracın kullanım
koşullarını düzenlemek amacı İşveren, İşveren Vekili ve personel arasında imza
edilmiştir.

1-2 -Personel şirket tarafından kendisine teslim edilen aracı Türkiye Cumhuriyeti
Kanunları, nizamnameleri, genelge ve yönetmeliklerine uygun surette kullanacak
ve aracı kanunlara, nizamnamelere aykırı kullanmasından ötürü meydana gelecek
zarar, ziyan, trafik cezaları vs. cezalardan şahsen sorumlu olacaktır.

1-3 -İş verence personel adına ödenen herhangi bir trafik cezası mevcut olması halinde Personelin takip eden aydaki maaşından kesilir.

1-4 –Personel, kendisine tahsis edilen aracı işveren yada vekili rızası olmaksızın,mesai saatleri içerisinde yada mesai saatleri dışında şahsına özel işlerde kullanamaz, kullanması durumunda meydana gelecek hertürlü zararlardan personel şahsen sorumludur, aracın işveren yada vekili rızası hilafına kullanılması hali iş bu sözleşmenin ihlali anlamına gelir ve bu halde işveren personelin iş aktini feshi yetkisini kullanıp kullanmamakta serbestir.

1-5 -Personel aracı özenle kullanmak yükümündedir.Aracın olağan kullanımından doğan gerekli bakım, onarım vs. işleri aciliyet gerektiren ve işverene ulaşamadığı durumlar haricinde işveren onayı ile yapacaktır.
1.6 -İşveren tarafından personele aracın hangi tür işler için kullanılacağı, ne şekilde ve hangi istikametlerde kullanacağı,şehir içi yada şehir dışı vs. kullanım şartları bildirilecek, personelde işveren talimatları doğrultusunda hareket edecektir.Bu yüküme aykırı kulanımlardan doğacak sorumluluk personele aittir.Meydana gelecek zarar ve ziyanlarda işveren zararın tazminini personelden talep edebilir.Personelin işveren tarafından kendisine bildirilen talimatları yerine getirmemesi işverenin iş aktini tazminatsız feshi sonucunu doğurur.

MADDE 2-) MASRAFLAR VE HARCAMALARIN KARŞILANMASI :

2-1 -Aracın olağan kullanımdan doğan tüm bakım, onarım, yakıt vs. masrafları içi tarafından karşılanacaktır.
2-2 -İşverenin rızası ile Personelin aracı şahsi kullanımı halinde ortaya çıkacak masraflar personelce karşılanacaktır.
2-3 -Personelin ücreti asıl iş sözleşmesi ile kararlaştırılan ücrettir.

MADDE 3-) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :

Asıl sözleşmede belirtilen sürelerde işveren tarafından, personelin görev yeri ve işin niteliğinin değiştirilmesi durumları saklı kalmak koşulu ile geçerlidir.

MADDE 4-) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, TAZMİNAT VE CEZALAR

4.1- Personelin şahsi kusuru neticesinde meydana gelecek zarar, ziyan yada personelin kusur ve yeterince özen göstermemesinden dolayı Kara Trafik kanunu uyarınca kesilen para cezaları yada diğer türlü cezalardan dolayı personel şahsen sorumludur.
4.2- İş bu sözleşme bağlı olduğu asıl iş sözleşmesi sona erdiği an hükümsüz kalır.

MADDE 5-) DİĞER HÜKÜMLER:

5.1-İş bu sözleşme ile düzenlenmemiş konularda, Asıl sözleşme hükümleri geçerlidir.Asıl sözleşmede de hüküm bulunmaması durumunda Kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
5.2 – Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemesi ve İstanbul İcra daireleri yetkilidir.
5.3 – İş bu hizmet akdi, ………/………/……… tarihinde tanzimle iki nüsha olarak düzenlenmiş ve her iki tarafça okunarak kabulle imzalanmıştır.

İşveren veya Vekili İşçi(Personel)

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.