Home / Veraset / Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Dilekçesi

Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Dilekçesi

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                 :……

ADRESİ                                  :……

DAVALILAR                          :

1 )

2).

KONUSU                                : Paylı mülkiyetin sona ermesi talebimdenibarettir.

DAVANIN DEĞERİ :………………………………. —TL.

İZAHI                                     :

1)………… İli,…. İlçesi,……………… Mahallesi, …………. Sokak No:………… ‘de bulunan ve Tapu’nun…………. Pafta,………. Ada ve ……..  Parsel sayısında kayıtlı,………………… metrekarelik gayrimenkul, benimle davalılar arasında müştereken kayıtlıdır.

2) Adı geçen gayrimenkulün taksimi mümkün olmadığından, satılarak paraya çevrilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur. HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 698 ve sair hükümler.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kaydı, veraset belgesi, keşif, bilirkişi

incelemesi, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler- den ötürü yargılama yapılarak;

  • Paylı taşınmazın satılarak, bedelinin Tapu’daki paylar oranın­da paylaştırılmak suretiyle, paydaşlığın giderilmesine,
  • Yargılama masraflarının da paylar oranında karşılanmasına karar verilmesini saygıyla

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taşınmazın bulunduğu yer veya murisin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır MK. m: 576/II, HUMK. m: 8).
  • Dava, mirasçılardan herhangi biri tarafından veya tereke alacaklıları tarafından da açılır. Husumet, davacı olmayan bütün paydaşlara yöneltilir.
  • Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgü­lenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulun­madıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir (MK. m: 698).
  • Paylaşmayı isteme hakkı, hukuki bir işlemle en çok 10 yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleş­meler, resmi şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir (MK. m: 698).
  • Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.