Home / Genel / Kredi Kartı Kesintisine İtiraz Dilekçe Örneği

Kredi Kartı Kesintisine İtiraz Dilekçe Örneği

İHTARNAME
İHTAR EDİLEN
MUHATAP :
ADRESİ :
İHTAR EDENİN (Keşideci)
ADI VE SOYADI :
ADRESİ :
İHTAR KONUSU :Haksız Şart. (4077/6. Madde)
İHTAR TARİHİ : ……../……/2011
AÇIKLAMA :
1. Bankanız, . …………………………………. no’lu Kredi Kartı kullanıcısıyım.
2. Bankanız tarafından gönderilen …./…. / 2010 tarihli hesap ekstresinde Kredi Kartı aidatı adı altında ( ……,00.-TL) bedel kesintisi yapılmıştır.
3. Yapılan bu kesintinin yasal dayanağı yoktur. Şöyle ki; 5464 sayılı Banka kartları ve kredi kartları kanunu 24/4 maddesi “…..Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” hükmündedir. Kaldı ki 4077 sayılı kanunun 6.maddesi’ ne göre “…. taraflardan birinin tüketicinin oluşturduğu ve standart tip sözleşmeye göre, tüketici ile müzakere edilmeden ve tüketiciye sözleşmenin içeriğine müdahale etme hakkı verilmeyen, tüketicinin aleyhine olan bir madde “Haksız Şart” olduğundan bahisle, alınmış olan bu bedel de hukuksuzdur. Şayet satıcı bu sözleşme hükmünün tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.” demektedir.
4. 5464 Sayılı Kanunun 44- (1). Maddesi hükmü mucibince; Kesilmiş olan bu bedelin “……. .-TL” nin derhal kesintinin yapıldığı tarihten itibaren mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı uygulanarak iade edilmesine, aksi takdirde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında ki kanun ve diğer ilgili tüm kanunların ve mevzuat’ ların hükmünce yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı “İHTAR” ederim.
İhtar Eden (Keşideci)

 

(Adı, Soyadı ve İmzası)

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.