Home / Genel / Kredi Kartı Aidatı İtiraz İçin Dilekçe Örneği

Kredi Kartı Aidatı İtiraz İçin Dilekçe Örneği

T.C.
…………………… KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na
Şikâyetçi :
Adresi :
Şikâyet Edilen :
Adresi :
Şikâyetin Parasal Değeri :
Şikâyetin Tarihi :
Şikâyetin Konusu :Kredi Kartı Aidatının Tarafıma iadesi istemidir. (4077/6)
Açıklamalar :
1. Bankasına ait . …………………………………. no’lu Kredi Kartı kullanıcısıyım.
2. ………. Bankası tarafından gönderilen …./…. / 2010 tarihli hesap ekstresinde Kredi Kartı aidatı adı altında ( ……,00.-TL) bedel kesintisi yapılmıştır.
3. Yapılan bu kesintinin yasal dayanağı yoktur. Şöyle ki; 5464 sayılı Banka kartları ve kredi kartları kanunu 24/4 maddesi “…..Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” hükmündedir. Kaldı ki 4077 sayılı kanunun 6.maddesi’ ne göre “…. taraflardan birinin tüketicinin oluşturduğu ve standart tip sözleşmeye göre, tüketici ile müzakere edilmeden ve tüketiciye sözleşmenin içeriğine müdahale etme hakkı verilmeyen, tüketicinin aleyhine olan bir madde “Haksız Şart” olduğundan bahisle, alınmış olan bu bedel de hukuksuzdur. Şayet satıcı bu sözleşme hükmünün tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.” demektedir.
4. 5464 Sayılı Kanunun 44- (1). Maddesi; alınan bedelin iadesinin kararının verilmesi hakem heyeti görev ve yetki alanında görüleceği hükmündedir.
Hukuki sebepler :4077 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili mevzuat.
Sübut Sebepleri :Kredi kartı son dönem ekstresi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, banka sistem kayıtları, emsal yargı kararları, herkesçe bilinen olgunun varlığı ve sair delil.
Netice- i Talep :Sunulu nedenlerden dolayı; kredi kartı aidat bedeli adı altında kesilen “…………. .-TL” nin tarafıma iade edilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
Şikâyetçi

 

(Adı, Soyadı ve İmzası)

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.