Home / Genel (page 7)

Genel

Genel kategori açıklaması

Tüketici Davasından Vazgeçme Dilekçe Örneği

( ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE Dosya No :201…/……….. E. DAVADAN FERAGAT EDEN DAVACI : ADRESİ : DAVALI : ADRESİ : KONUSU :Davadan feragat ettiğimi açıklayan dilekçemdir. İZAHI : 1.)……………………. aleyhine açtığım ………………………. davasından kendi isteğimle feragat ediyorum, sonuç ve isteğimden vazgeçiyorum. 2.)Durumu muhterem mahkemenize sunuyorum. SONUÇ VE İSTEK : …

Read More »

Ayıplı Mal, Hatalı Fatura İçin İtiraz Dilekçesi

İHTARNAME İhtar Edilen Muhatap :………………………………… ………………………………………… ….…..- İstanbul Keşideci :………………….. …………………………………………… Zeytinburnu- İstanbul İhtarın Tarihi : / /201… İhtarın Konusu :Talep edilmediği halde tarife değişikliği yapılması, buna göre fazladan fatura tahakkuku yapılması ve yine talep olunmadığı halde “01 Nisan 212 tarihinden itibaren, ……………… 00GB’den 00GB’ye” yükseltilmesi, tarifeye geçişe zorlama ile …

Read More »

Mahkeme Tanık Listesi Örneği

………………………….. MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE ../../201.. ESAS NO : DAVACI : ADRESİ : DAVALI : ADRESİ : KONU : Tanık Listemizdir. T A N I K L A R I M I Z 1- Adı Soyadı : Adresi : Ne Konuda Tanıklık Yapacağı : 2- Adı Soyadı : Adresi : Ne …

Read More »

Hayat Sigortası İçin İtiraz ve İptal Dilekçe Örneği

T.C. ……………………………… KAYMAKAMLIĞI Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na Şikâyetçi : ………………………………………………………………….. Adresi : ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. Şikâyet Edilen : ………………………………………………………………….. Adresi : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ş. Parasal Değeri : ………………………………….. TL. Şikâyet Tarihi : …/…/201… Konusu : Bilgim, rızam ve onayım olmadan “Hayat Sigortası” yapılması, (Haksız Şart) Açıklamalar : 1. …………………….. Bankasından …

Read More »

Haciz Edilen Mallar İçin Tutanak Örneği

T.C. ……………………………..İcra Dairesi   Dosya No :……………………………… H A C İ Z T U T A N A Ğ I Alacaklının ve varsa vekilinin veya ……………………………………………………………………… temsilcisinin adı ve soyadı : ……………………………………………………………………… Borçlunun ve varsa vekilinin veya ……………………………………………………………………… temsilcisinin adı ve soyadı : ……………………………………………………………………… Haczin hangi gün ve saatte ve …

Read More »

Haciz Uyarısı Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi Dosya No : …………………… BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ 1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi : 2-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : 3-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : 4-Haczin neye ilişkin olduğu ve haczin hangi miktar için yapıldığı : 5-Alacak tutarı ile …

Read More »

İcra Dairesi İçin Ödeme Emri Dilekçesi

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………   ADÎ KİRAYA VE HÂSILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1. Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : 2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı …

Read More »

Şirketler İçin İflas Açıklama Metni

T.C. ……………………………..İflas Dairesi   Dosya No :……………………………… ADÎ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ İ L Â N I Müflisin adı, soyadı ve adresi : …………………………………………………………………………………. İflâsın açıldığı tarih : …………………………………………………………………………………. …………………………… inci Ticaret Mahkemesince iflâsına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ………………………………………………..şeklinde icrası tensip kılınmış …

Read More »

Şirketler İçin İflas İlanının Kaldırılması Dilekçesi

T.C. ……………………………..İflas Dairesi Dosya No :……………………………… İFLÂSA (İFLÂSIN KAPANMASINA – İFLÂSIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN İ L Â N Müflisin adı, soyadı ve adresi : ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. İflâsın açılması veya kapanması veya ………………………………………………………………………. kaldırılması kararı veren mahkeme : ………………………………………………………………………. Kararın tarih ve sayısı ile özeti : ………………………………………………………………………. Yukarıda adresi yazılı ……………………………………………………………………………………………………….. …

Read More »

Hipotek Edilen Malın Paraya Çevrilmesi İçin Dilekçe Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………     İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ 1. Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : 2. Borçlunun ve varsa kanuni …

Read More »