Home / Genel (page 6)

Genel

Genel kategori açıklaması

Sigortalılık Süresinin Araştırılması İçin Dilekçe Örneği

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE ………………. Kurumunuz ……………………………… Bağ-no’lu sigortalısıyım. Meslek kuruluşundaki kaydım ………………… tarihine kadar / halen devam etmekle birlikte bağımsız çalışmamın karinesi olan vergi mükellefiyetim ekteki sigortalılık belgesinde belirtilmiştir. Kurumunuzdaki sigortalılık süremin, kendi nam ve hesabıma bağımsız çalıştığım vergi mükellefiyet sürelerime göre tesbit edilmesini arz ederim. Adres: Adı soyadı : …

Read More »

Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Örnek Dilekçe

Yürütmeyi Durdurma Ve Duruşma İstemlidir                                  ………. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI :…………..     VEKİLİ :……………………….. DAVALI :Sağlık Bakanlığı- Ankara D. KONUSU : Müvekkile uygulanan devlet hizmeti yükümlülüğü işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile bu …

Read More »

Hipoteğin Nakite Çevrilmesi İçin Dilekçe Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………     İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1. Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : 2. Borçlunun ve varsa kanuni …

Read More »

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………     İTİRAZ BELGESİ 1. Borçlu ve varsa vekilinin adı ve soyadı : ………………………………………………………………………………………………………………………… 2. İtirazın niteliği ve tarihi : ………………………………………………………………………………………………………………………… İşbu belge İcra ve İflas Kanununun 62,176–a maddeleri gereğince ………………………. ……………………………………………………………………………verilmiştir. (İİK m. 62/son, 176/ a,son) Belgeyi alan İmza …./…./……….. …

Read More »

Değerli Eşyaları Kaydetmek İçin Tutanak Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………     KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU Esas defter No : ……………………………………. Makbuz No : …………………………… Teslim edenin adı, soyadı …………………………………………………………………….. Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter numarası: ……………………………… Teslim alınan şeyin Takdir edilen kıymeti Cinsi ve …

Read More »

Mal Beyanı İstemek İçin Dilekçe Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………   TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KÂĞIDI 1. Alacaklı ve varsa vekilinin veya kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : 2. Borçlu ve varsa vekili veya kanuni temsilcinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : …

Read More »

Fax ve E-mail İle Tebliğ Örneği

T E B L İ Ğ Sıra Çıkış Merkezi No. Kelime Tarih Saat Alındığı yer Tarih Saat Alan memurun imzası Muhtemel işaretler ……………………………………………………………………………………………. Tebliği çıkaran mercii ……………………………………………………………………………………….. Dosya numarası …………………………….. Tarihi ………………………………………………………. Tebliği isteyen ……………………………………………………………………………………………………. Tebliğin muhatabı ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. Tebliğ edilecek hususlar : Memuriyet unvanı, isim ve soyadı (Tebligat …

Read More »

Kovuşturma Dosyasından Örnek Almak İçin Dilekçe Örneği

İZMİR ……. ……… CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO :2011/……….. E. SANIK : MÜDAFİ :Av. KONUSU :Dosyada bulunan tüm evraklardan birer suretin duruşma tarihinden önce tarafımıza verilmesi talebini kapsar. AÇIKLAMALAR : 1- Sayın mahkemenin talebi üzerine CMK 150. maddesi uyarınca İzmir Barosu tarafından …../……/ 2011 tarih ve 2008………….. sayılı onaylasanık …

Read More »

Kredi Kartı Kesintisine İtiraz Dilekçe Örneği

İHTARNAME İHTAR EDİLEN MUHATAP : ADRESİ : İHTAR EDENİN (Keşideci) ADI VE SOYADI : ADRESİ : İHTAR KONUSU :Haksız Şart. (4077/6. Madde) İHTAR TARİHİ : ……../……/2011 AÇIKLAMA : 1. Bankanız, . …………………………………. no’lu Kredi Kartı kullanıcısıyım. 2. Bankanız tarafından gönderilen …./…. / 2010 tarihli hesap ekstresinde Kredi Kartı aidatı adı …

Read More »

Kredi Kartı Aidatı İtiraz İçin Dilekçe Örneği

T.C. …………………… KAYMAKAMLIĞI Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na Şikâyetçi : Adresi : Şikâyet Edilen : Adresi : Şikâyetin Parasal Değeri : Şikâyetin Tarihi : Şikâyetin Konusu :Kredi Kartı Aidatının Tarafıma iadesi istemidir. (4077/6) Açıklamalar : 1. Bankasına ait . …………………………………. no’lu Kredi Kartı kullanıcısıyım. 2. ………. Bankası tarafından gönderilen …./…. …

Read More »