Home / Genel (page 4)

Genel

Genel kategori açıklaması

Avukat İle Müvekkil Görüşmesinin Tutanak Örneği

GÖRÜŞME TUTANAĞI         Tarih: Danışan    ; Avukat ;   Konusu  ; Bilgiler ; Konusu, Tarafları   ; Teslim Edilen Belgeler ;   Eksik Belgeler ve Bu Belgelerin Ne Zaman Getirileceği                 ; Açık ve Net Olarak Müvekkilin İstekleri                             ;     Davaya Esas Olan Olayın Özeti              ;     Başka Beyanlar           ; …

Read More »

Teminat Bedelinin Geri Alınması İçin Dilekçe Örneği

…………… MAHKEMESİ  DOSYA NO : TEMİNATIN İADESİNİ İSTEYEN (ALACAKLI) VEKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İCRA ESAS NO KONU Teminatın iadesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR         : 1-Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı yukarıda numarası belirtilen takip dosyasında icra edilmiştir. 2-Yapılan haciz esnasında borçlu borcunu kabul ederek teminatın iadesine muvafakat …

Read More »

Yakalama Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

……………………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE YAKALAMAYA İTİRAZ EDEN                                   : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ                                : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… KONU                                   : Hukuka aykırı ve haksız yakalamaya itirazımızdır. DAVA DEĞERİ                  : …………….. TL AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim …/…/… tarihinde gözaltına alınmış bulunup, …

Read More »

Verilen Tahahhüte Uymama Dolayısı İle Şikayet Dilekçesi

…………NE Müşteki                   :   –     VEKİLİ                   : -Adres antette. Sanık (Borçlu)       :  – SUÇ                        :  Taahhüdü İhlal. DAVA KONUSU      :  İ.İ.K. Mad. 340 gereğince Taahhüdünü İhlal eden borçlunun 3 AYA kadar Tazyik Hapsiyle cezalandırılması talebidir.   AÇIKLAMALAR      :               Sanık, aleyhine yapılan icra takibinde borcunu dosyada yazılı olduğu şekilde …

Read More »

Elektrik, Su, Doğalgaz İçin Kayıp Kaçak Bedeli Geri Alma Dilekçesi

öncelikle; * Bulunduğunuz ildeki elektrik dağıtım şirketine gidip, ne kadar kayıp-kaçak bedeli ödediğinize dair kağıt almanız gerekiyor. * Eğer ödediğiniz bedel 2 bin liranın altında ise ilçenizdeki tüketici hakem heyetine gidip, Yargıtay kararını emsal göstererek paranın iadesi talebinde bulunmalısınız. * Ödediğiniz bedel 2 bin liranın üzerinde ise kayıp-kaçak bedellerini almak …

Read More »

Kat Karşılığı İnşaat İçin Sözleşme Örneği

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Madde 1- Taraflar; İşbu sözleşme … ada … pafta … imarlı parselde kayıtlı taşınmazın malikleri ……… ……… ile yükleniciler ……. ……. ve …….. ……. arasında düzenlenmiştir.. Bu sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve yükleniciler (Yüklenici) olarak anılacaklardır. Madde 2 – Konu; Sözleşmenin konusu, imarın …

Read More »

Akli Dengesizlik Nedeniyle Temsilci Atama Dilekçesi

……….MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC no, Adres) VEKİLİ : Av. DAVALI : KONU : Davacının ablasına vasi tayin edilmesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR 1. Davacının ablası B.’ye şizofreni teşhisi konmuştur ve bu sebeple kendisi hastanede yatarak tedavi görmektedir. Hastalığı özel ilgi ve alaka gerektirmekte, eğer ilaçlarını düzenli …

Read More »

Anlaşmalı Boşanma İçin Dava Dilekçe Örneği

……. MAHKEMESi HAKİMLİĞİ’NE …/…/…. DAVACI                      : VEKİLİ                        :   DAVALI                       :   KONU                         : Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir. AÇIKLAMALAR          : 1- Müvekkilim  …………. ile davalı …………….. evli olup, evlilik kayıtları …… İli, ….. İlçesi, ……….. Mahallesi, …/… Cilt, …. Sayfa, …. Kütük …

Read More »

Anonim Şirketler İçin Kuruluş Sözleşmesi

……………………………    ………………    ………………… ANONİM ŞİRKETİ A N A  S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. Kurucunun …

Read More »

Miras Hakkından Vazgeçmek İçin Dilekçe

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE MİRASI KABUL ETMEYEN MİRASÇI   :  ………………….. Vekaleten  ……………….. DAVALI                        : Hasımsız D.KONUSU                  :  Reddi Miras  talebi OLAYLAR                    : Muris   ………………. ……/……/….. tarihinde vefat etmiştir. Mirasçı olarak geriye,  ………….’ dan başka   erkek kardeşlerim  ………….., ……………… ve murisin üçüncü evliliğinden olan eşi …………. bırakmıştır. Mirasından  hak talep …

Read More »