Home / Genel (page 4)

Genel

Genel kategori açıklaması

Kat Karşılığı İnşaat İçin Sözleşme Örneği

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Madde 1- Taraflar; İşbu sözleşme … ada … pafta … imarlı parselde kayıtlı taşınmazın malikleri ……… ……… ile yükleniciler ……. ……. ve …….. ……. arasında düzenlenmiştir.. Bu sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve yükleniciler (Yüklenici) olarak anılacaklardır. Madde 2 – Konu; Sözleşmenin konusu, imarın …

Read More »

Akli Dengesizlik Nedeniyle Temsilci Atama Dilekçesi

……….MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC no, Adres) VEKİLİ : Av. DAVALI : KONU : Davacının ablasına vasi tayin edilmesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR 1. Davacının ablası B.’ye şizofreni teşhisi konmuştur ve bu sebeple kendisi hastanede yatarak tedavi görmektedir. Hastalığı özel ilgi ve alaka gerektirmekte, eğer ilaçlarını düzenli …

Read More »

Anlaşmalı Boşanma İçin Dava Dilekçe Örneği

……. MAHKEMESi HAKİMLİĞİ’NE …/…/…. DAVACI                      : VEKİLİ                        :   DAVALI                       :   KONU                         : Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir. AÇIKLAMALAR          : 1- Müvekkilim  …………. ile davalı …………….. evli olup, evlilik kayıtları …… İli, ….. İlçesi, ……….. Mahallesi, …/… Cilt, …. Sayfa, …. Kütük …

Read More »

Anonim Şirketler İçin Kuruluş Sözleşmesi

……………………………    ………………    ………………… ANONİM ŞİRKETİ A N A  S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. Kurucunun …

Read More »

Miras Hakkından Vazgeçmek İçin Dilekçe

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE MİRASI KABUL ETMEYEN MİRASÇI   :  ………………….. Vekaleten  ……………….. DAVALI                        : Hasımsız D.KONUSU                  :  Reddi Miras  talebi OLAYLAR                    : Muris   ………………. ……/……/….. tarihinde vefat etmiştir. Mirasçı olarak geriye,  ………….’ dan başka   erkek kardeşlerim  ………….., ……………… ve murisin üçüncü evliliğinden olan eşi …………. bırakmıştır. Mirasından  hak talep …

Read More »

Ortaklı Tarlalar ve Araziler İçin Ortaklığın Son Bulması İçin Dilekçe

…….. NÖBETÇİ  SULH HUKUK  MAHKEMESİ’NE ……………………. DAVACI                   :…………………… VEKİLİ                     :Av…………………. DAVALI                     :1-…………………- adresi…………………………… 2-…………………..-adresi…………………….. D.KONUSU              : ………… ili ………… İlçesi  ………………..Köyü,…………… mevkii tapu siciline kayıtlı ……… pafta ……………….. parsel  nolu tapu kaydının ihtiva etmiş olduğu gayrimenkul dahilinde inşaa edilmiş olan ana gayrimenkulün …

Read More »

Avukatlık Ücreti İçin Dilekçe Örneği

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR                            İŞ SAHİBİ A) Adı Soyadı (ünvanı):   B) Adres                       : C) Tel                            :    İş:                                      Cep: D) Fak:                          E Mail AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLIĞI                   A) Adı soyadı                : Av…………. B)  Adresi                      :  …………………… 2-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU: 3-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ: 1) Yargılama harç ve gideri  …

Read More »

İşyerlerinden ve Fabrikalardan İşçi Alacakları İçin Dilekçe

……..  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI                        :……………………… (…………………………..) VEKİLİ              :Av……………………………………………………….Ankara DAVALI                        :………………………………………………………………….   D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik ………TL kıdem tazminatı,…….TL ihbar tazminatı, …………..TL fazla mesai, ……………TL yıllık ücretli izin ………………TL hafta tatili, …………….TL Bayram ve genel tatil …

Read More »

Bir Davaya İlişkin Delil Sunulması İçin Dilekçe Örneği

İSTANBUL …İŞ MAHKEMESİNE Dosya No:………………… DAVACI                   :……………………… VEKİLİ                     :Av. ………………… DAVALI                   : ………………………………………. D.KONUSU              :Beyanlarımızın ve Delillerimizin sunulmasıdır. DELİLLERİMİZ       :   Davalının Beyanları gerçekle bağdaşmayıp yasa hukuk ve hakkaniyete aykırıdır. Şöyle Ki: Ekli hesap pusulalarında görüldüğü üzere müvekkilin maaşının ……… olduğu sabittir. Davalının aynı zamanda  müvekkilin sözleşme süresine ilişkin …

Read More »

İşyerinden Alacak Davası Dilekçe Örneği

ANKARA  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI                        : VEKİLİ              :Av……………. DAVALI                        :   D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik 25.00 TL kıdem tazminatı,25.00 TL ihbar tazminatı, 25.00 TL fazla mesai, 25.00 TL yıllık ücretli izin 25.00    TL hafta tatili, 25.00 …

Read More »