Home / Genel (page 20)

Genel

Genel kategori açıklaması

Karar Düzeltilmesi / Tahsisi Karar İstemi Dilekçesi

Karar Düzeltilmesi / Tahsisi Karar İstemi Dilekçesi

KARAR DÜZELTİLMESİ / TASHİHİ KARAR İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. YARGITAY …’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ………….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU   : : Yargıtay ..’inci Hukuk Dairesi’nin ../../…. gün ve …./… E.,…. /.. K. sayılı kararının …

Read More »

Bozmadan Sonra Duruşma Günü İstemi Dilekçesi

Bozmadan Sonra Duruşma Günü İstemi Dilekçesi

BOZMA’DAN SONRA DURUŞMA GÜNÜ İSTEMİ ……………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: .. ./…. DAVACI  ADRESİ  DAVALI  ADRESİ KONUSU                      : Yargıtay’ın Bozma Kararı’ndan ötürü duruşma günü tayini talebidir. İZAHI                            : 1) Mahkemenizin tarihli, E…, K.. nolu kararı Yargıtay’ın tarihli, E…., K.. sayılı ilamıyla bozulmuştur. 2) Bu nedenle duruşma günü tayini …

Read More »

Temyizden Feragat / Vazgeçme Dilekçesi

Temyizden Feragat / Vazgeçme Dilekçesi

TEMYİZ’DEN FERAGAT (VAZGEÇME) DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. …./… K. TEMYİZ’DEN FERAGAT EDEN (DAVALI) ADRESİ                             …………………………. DAVACI                          :…………………………. ADRESİ                             …………………………. KONUSU                         :    Temyiz’den feragat dilekçemdir. İZAHI                               : l)Muhterem Mahkemenizde görülüp karara bağlanan………………… davasını temyiz etmekten feragat ediyorum. 2) …

Read More »

Temyiz Dilekçesine Cevap Dilekçesi

Temyiz Dilekçesine Cevap Dilekçesi

TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ BİR ÖRNEKTİR. YARGITAY ….’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE …………..  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E.,…. /… K. CEVAP VEREN (DAVACI):……………………………………….. ADRESİ TEMYİZ EDEN (DAVALI) :……………………………………….. ADRESİ KONUSU                                      : Temyiz isteklerinin reddi ve mahkeme kararının onanması dileklerimizle, davalı tarafın Temyiz …

Read More »

Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi

TEMYİZ DİLEKÇESİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ VE BİR ÇOK DAVA İÇİN GEÇERLİ OLAN BİR DİLEKÇEDİR. YARGITAY..’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ………….  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE TEHİRİ İCRA İSTEKLİDİR. Dosya No: …./.. E.,…. /.. K. TEMYİZ EDEN (DAVALI)                …………………………………………. ADRESİ                                                      …………………………….. …

Read More »

Tavzih / Hükmün Açıklanması İstemi Dilekçesi

Tavzih / Hükmün Açıklanması İstemi Dilekçesi

TAVZİH / HÜKMÜN AÇIKLANMASI İSTEMİ DİLEKÇESİNE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  ASLİYE İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:E,…. /… K. TAVZİH İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                           : Muhterem mahkemenizin gün ve … E,…./… K. sayılı kararının aşağıda belirtilen bölümünün açıklanmasına karar verilmesi dileğimdir. İZAHI                                 : 1) Mahkemenizin yukarıda zikrettiğim …

Read More »

Anayasaya Aykırılıktan İtiraz Dilekçesi

Anayasaya Aykırılıktan İtiraz Dilekçesi

ANAYASAYA AYKIRILIK OLUŞAN İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………….. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./… ANAYASAYA AYKIRILIK DEFİNDE BULUNAN (DAVALI) ADRESİ KARŞI TARAF (DAVACI) ADRESİ KONUSU                                                 : Kanununun ….’inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi talebimdir. İZAHI                                                        : 1) Mahkemenizde görüllmekte …

Read More »

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ’NE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………… ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./… BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN (DAVALI) ADRESİ                                                       ………………… KARŞI TARAF (DAVACI)                   ………………… ADRESİ                                                       ………………… KONUSU                                                    : …/…/….. tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımdır. İTİRAZ SEBEBLERİ                                  : 1)…………………. 2)…………………………………. SONUÇ VE İSTEK                                  : Yukarıda arz ve …

Read More »

Şahit / Tanık Listesi Bildirme Dilekçesi

Şahit / Tanık Listesi Bildirme Dilekçesi

ŞAHİT / TANIK LİSTESİ BİLDİRME DİLEKÇESİNE ÖRNEKTİR. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. / … E. ADRESİ  DAVALI ADRESİ KONUSU                            : Şahit listesidir. ŞAHİDLERİM                    : 1)………………… 2)……………….. Şahitlerim, olay hakkında beyanda bulunacaklardır. Saygılarımla sunarım. Davacı (Ad, soyad, imza) HATIRLATMA! Şahit gösterecek kimse, öncelikle bunların ad ve soyadı, oturdukları yerle …

Read More »

Delilleri / Kanıtları Bildirme Dilekçesi

Delilleri / Kanıtları Bildirme Dilekçesi

DELİLLERİ / KANITLARI BİLDİRME DİLEKÇESİ’NE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞTUR. …………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /.. E.   ADRESİ                     ……………………………. DAVALI                    ……………………………. ADRESİ                     ……………………………. KONUSU                   : Delillerimin sunulmasıdır. DELİLLERİM        : 1)………………. Sulh ..’inci Hukuk Mahkemesinin ……. E. sayılı dosyası. 2)………………… ŞAHİTLERİM      : (Adları, soyadları ve adresleri sırayla …

Read More »