Home / Genel / İşyerlerine Açılan Dava İçin Dilekçe Örneği

İşyerlerine Açılan Dava İçin Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ

İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI :………………… (TC NO.)
VEKİLİ :…………………….
DAVALI : ……………. A.ş-
…………. Bulvarı …..sk……iş merkezi ……………../Ankara
D.KONUSU : Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik ………….TL kıdem tazminatı, ………….TL fazla mesai, …………. TL hafta tatili, ………….TL Resmi Bayram ve genel tatil çalışmalarından doğan alacaklar olmak üzere toplam ………….TL ödemeye mahkum edilmesi istemidir.
OLAYLAR :Müvekkil ………………….. SSK sicil numarası ile ……………. tarihinde davalıya ait. İşyerinde …………………….. olarak işe başlamıştır:
Sabah saat.09.00 Akşam.18.00 İlk yıllar ayda iki Cumartesi günü çalışılıyor. cumartesi günü 10.00 dan 15.00 kadar çalışılıyor.
Müşteride olunduğu zaman çalışma akşam 22.00 kadar devam ettiği olduğu gibi akşam 10.00 müşteriye gidilip,24.00 a kadar çalışıldığı oluyordu.
Hafta da en az 15 müşteri ile görüşülmesi ve ayda an az 6-10 arası satış yapılması zorunlu olup, bu hedef yakalanmadığı durumda resmi bayram hafta sonu çalışılıyor..
işyerinde Bir çalışma grubu oluşturulmuş olup grup hedefini tutturamadığı durumda tüm grup çalışılıyordu..müvekkilin çalışması ………………. tarihine kadar devam etmiş olup,
Enson……….TL+yemek+yol+ kaza sigortası+emeklilik sigortası+komisyon
Müvekkilin yasadan doğan haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bu davayı ikame zorunluluğumuzu doğurmuştur.
H.SEBEBLER :4857 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat
DELİLLERİMİZ :Tanık, işyeri dosyası, SSK kayıtları, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delail
SONUÇ : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek hususlarla fazlaya ilişkin dava talep ve faiz haklarımız saklı kalmak kaydıyla, iş akdinin fesih tarihinden itibaren kıdem tazminatına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz fazla mesai,UBGT,hafta sonu alacaklarına dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi birliktealacaklarımıza dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi, ile birlikte şimdilik
Davalının
1-………….. kıdem tazminatı,
2- …………. fazla mesai ücreti,
3-………….. hafta tatili çalışma ücreti,
4………….. Ulusal Bayram ve genel tatil çalışmalarından doğan alacaklar olmak üzere toplam ………….. ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
…../…../…….

 

Av. …………………..
———————————————————————————————————————————————————————–
ANKARA ……….İŞ MAHKEMESİNE
Dosya No………………
DAVACI : ……………
VEKİLİ :Av. ……………..
DAVALI : ……………………………. A.ş
D.KONUSU : Delillerimizin sunulmasıdır.
CEVAPLARIMIZ:
TANIKLARIMIZ
………………………….. : …………… mh…………. sk………. ………….. /Ankara
……………………………… :…………. mh…………cd……………. ……………/Ankara
————-SSK kayıtları
————-İşyeri Dosyası
————- Bilirkişi
————-Hertürlü yasal delail
DAVALININ DELİLLERİNE KARŞI DELİL HAKKIMIZ SAKLIDIR.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle haklı davamızın kabulüne karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Av. …………………………
———————————————————————————————————————————————————————–
 
 
ANKARA ……………….İŞ MAHKEMESİNE
Dosya No:…………………….
DAVACI : ………………………
VEKİLİ :Av. ……………..
DAVALI :…………………………A.ş
D.KONUSU : Müvekkile ait hesap numaralarının sunulmasıdır.
:
Akbank :
Şube : …………………. Şubesi (………………)
……………………………     Hesap No: ………………..
……………………………….Hesap No : …………..
……………………………….Hesap No: ……………………….
Garanti Bankası :
Şube ………………….. …………… ……………….
……………………….. Hesap No: …………..
……………………….. Hesap No : …………..
………………………….Hesap No : …………..
                                             AV.  …………………………..
                                                                                                                                                                       ———————————————————————————————————————————————————————–
 
 
 
GÖRÜŞME TUTANAĞI
İŞVEREN :……………………………-……………….cd………………..Balgat
ADRES VE TEL : …………………………
İŞE GİRİŞ TARİHİ :……………………..
SİGORTA BAŞ TARİHİ : ……………………………….
İŞYERİNDEKİ GÖREVİ : ……………………………….
İŞYERİNİN ÜNVANI ADRESİ: …………………………….
İŞE ARA VERMİŞSE TARİH VE SÜRESİ: …………………………….
İŞYERİNDEN ÇIKARILMA TARİHİ: …………………………….
ÇIKARILMA NEDENİ : istifa var, psikolojik baskı nedeniyle istifa edildi.
İstifa veya ibraname adı altında belge imzalandımı: …………………………….
ÇALIŞMA SAATLERİ : Sabah saat.09.00 Akşam.18.00 2000 yılı mayıs ayından 2006 12. aya kadar sabah 09.00 dan akşam 20.00 a kadar çalışılıyordu. İlk yıllar ayda iki Cumartesi günü çalışılıyor. cumartesi günü 10.00 dan 15.00 kadar çalışılıyor. Müşteride olunduğu zaman çalışma akşam 22.00 kadar devam ettiği olduğu gibi akşam 10.00 müşteriye gidilip,24.00 a kadar çalışıldığı oluyordu. Hafta da en az 15 müşteri ile görüşülecek ayda an az 6-10 arası satış yapılması zorunlu olup, bu hedef yakalanmadığı durumda resmi bayram hafta sonu çalışılıyor.bu hedef zorunlu yakalanmadığı durumda ihtar çekilip işten çıkarılıyordu.4 ihtarda işten çıkarılıyordu. Bir grup oluşturulmuş olup grup hedefini tutturamadığı durumda tüm grup çalışılıyordu.
Hafta sonu çalışılıyormu çalışılıyorsa mesai saatleri : …………………………….
Dini Bayramlar ve resmi bayramlarda çalışılan gün sayısı ve çalışma saatleri :
…………………………….
Yıllık İzin Kullanıldımı kullanıldı ise kaçgün kullanıldı ise belge imzalandımı
…………………………….
İşyerinden alınmamış maaş varmı :
…………………………….
SSK Sicil Numarası :…………………………….
ALMIŞ OLDUĞU ÜCRET : …………………………….
En son 1600+yemek+yol+ kaza sigortası+emeklilik sigortası+komisyon
Talep edilenler
Kıdem tazminatı ( x )
İhbar tazmninatı ( x )
Yılık izin alacağı ( )
Hafta sonu alacağı ( x )
Fazla Mesai alacağı (x )
Resmi ve dini bayram alacağı ( x )
Çalışma ücreti(alınmamış maaş)
DAVALI ADI ÜNVANI : …………………………….
ADRESİ : …………………………….
…………………………….
                                                                                                                                                                       ———————————————————————————————————————————————————————–
ANKARA BAROSU
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ
1-TARAFLAR
İŞSAHİBİ
 1. Adı Soyadı (ünvanı):
 1. Adres :
 2. Tel : İş: Cep:
A)Fak: E Mail
AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
A) Adı soyadı : ………………………
B) Adresi :……………… cd…………………../Ankara
2-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU:
3-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:
 1. Yargılama harç ve gideri iş sahibince karşılanacaktır.iş sahibi giderler için Avukata/Avukat Ortaklığına avans olarak iş kanununa göre belirlenen miktarı ödeyecektir.
 2. Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi,harç,Seyahat,geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır.dava ile ilgili olan masrafların artması halinde bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercii e ödenecektir.masrafın zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur.Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat Yükü iş sahibine aittir.
 3. Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulü işlemlerin ve kanun yolları ile ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde iş sahibinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için Avukat tarafından iş sahibine ihbarda bulunması gerekirse bu ihbar tel,faks veya E mail yolu ile yapılması yeterlidir.
 4. İş sahibi uyuşmazlığı Sulh,Feragat,arabuluculuk,ile dava dışında bitirilmesini isterse durumu Avukata yazılı olarak bildirecektir.
4-AVUKATLIK ÜCRETİ:
 1. MAKTU ÜCRET: Avukatın Hukuki yardımının karşılığı sözleşmeye konu işin tamamlandığı tarihteki davaya konu işle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Ankara Barosu tarafından Belirlenen Avukatlık Ücret tarifesinde belirtilecek Asgari ücretten az almamak üzere tahsil edilecek tazminattan doğan alacağın % 15 ‘i tahsil tarihinde ve mahkemece takdir edilen vekalet ücreti Avukatın vekalet ücreti olarak ödenecektir.İşveren adına ceza davası ikame edilmesi veya aleyhine ikame edilecek ceza davaları,konusu miktarla ölçülemeyen işler için Ankara Barosu tarafından Belirlenen Avukatlık Ücret tarifesinde belirtilecek Asgari ücret vekalet ücreti olarak ödenecektir.
 1. Avukatlık ücreti olarak belirlen ücret belirli sürelerde miktar belirmek suretiyle ödenecek şeklinde kararlaştırılırsa belirli sürelerde kararlaştırılan ücretlerden herhangi biri ödenmezse alacağın tamamı muaccel olacaktır.
 2. İş bu sözleşmede kararlaştırılan ücret sözleşmeye konu işle ilgili olarak iş sahibi adına ikame edilecek dava ve İcra takipleri veya iş sahibi aleyhine ikame edilecek dava ve icra takiplerini kapsamakta olup,sözleşmeye konu iş dışında iş sahibi adına veya iş sahibi aleyhine ikame edilecek dava ve takipler için, ayrı ücret kararlaştırılacaktır.
 3. Avukat bu sözleşme ile üslendiği işi kanunlar ve meslek kurallarına uygun olarak yerine getirecektir.
 4. İş sahibi Avukatın Yazılı olurunu almadan bu iş için başka bir Avukata veya Avukat Ortaklığına vekalet vermeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata Ücretin Tamamını ödeyecektir.başka bir Avukat sözleşme konusu dosya veya dosyalara (bütün işlerine ) vekaletname sunması durumunda hiçbir ihtara ihbara ve azil e gerek olmadan vekalet ilişkisi sona erer.ve ibra edilmiş sayılır.
 5. İş sahibi Avukatın Bilgisi dışında işten feragat eder,veya Avukatın işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmedeki vecibelerini yerine getirmezse Avukat Ücretinin tamamını isteme hakkına haizdir.
 6. Sözleşme süresinden önce tek taraflı feshedilirse Avukat Ücretinin tamamını isteme hakkına haizdir.
5-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
6-ÖZEL KOŞULLAR
1)İş sahibi bu sözleşmede veya vekaletnamede yazılı olan adresi Kanuni İkametgahı olarak Kabul etmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir.Adres değişikliğinin Avukata Yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup,Adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşamayan tebligat nedeniyle Avukata sorumluluk Yüklenmeyecektir.
2) Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık kan.Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m;163 vd) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.
İş bu ücret sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlenmiş olup,taraflarca okunarak imzalanmıştır.
İŞ SAHİBİ                                                                                  AVUKAT   

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.