Home / Genel / Hak İddia Etme Dilekçesi

Hak İddia Etme Dilekçesi

T.C.
…..Müdürlüğü
Dosya no :

İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE DAİR KAĞIT

1- Alacaklının adı, soyadı ve
ikametgahı :

2- Borçlunun adı,soyadı ve ikametgahı :

3- Üçüncü şahsın adı, soyadı ve
ikametgahı :

4- İstihkak beyan eden kişinin
adı,soyadı ve ikametgahı :

5- İstihkak beyanı üzerine kime ihbar
yapıldığı :

6- İstihkak konusu malın neden ibaret
olduğu :

İşbu kağıdın tebliği tarihinden itibaren üç gün içinde istihkak iddiasına karşı itiraz etmediğiniz takdirde İc.İf. Kanununun 96 ve 150-g maddeleri gereğince istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağınız tebliğ olunur.

(İc.İf.K.86,96,150-g)

../../….
İcra Müdürü
Yönetmelik Örnek No : 23

NOT: İ.İ.K. 89. madde metni bu ihbarın arkasında yazılıdır.

Alacaklar ve Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar Hakkında Madde 89 : Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senede müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra müdürü borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini,malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (haciz ihbarnamesi). Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2,3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs,haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse,mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve bu durum üçüncü şahsa ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ihbarnamede ayrıca,üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde takip alacaklısı aleyhine bir menfi tesbit davası açabileceği,açmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.Üçüncü şahıs, müddeti içinde menfi tesbit davası açarsa,dava açtığını tevsik eden evrakı aynı müddet içinde icra dairesine ibraz etmeye mecburdur.Bu halde,üçüncü şahıs dava neticesine kadar zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslim etmeye zorlanamaz. Bu davada üçüncü şahıs,takip borçlusuna borçlu bulunmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını isbat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs,açtığı menfi tesbit davasını kaybederse, mahkemece dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminat ile de mahkum edilir.

Üçüncü şahıs,haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse,alacaklı,üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini tetkik merciinde ispat ederek üçüncü şahsın 338.maddenin 1.fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. Tetkik mercii,tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs,kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65. madde hükmü uygulanır. Herhalde,üçüncü şahsın genel hükümlere göre borçluya karşı müracaat ve tazminat hakkı saklıdır.

Malın teslimi mümkün olmazsa,alacaklı tetkik merciine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.Haciz ihbarnamesi,bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir.Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harç ve resme tabi değildir.Bu madde hükmü, memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.