Home / Genel / Haciz İşlemini Diğer Kişilere Bildirme

Haciz İşlemini Diğer Kişilere Bildirme

T.C.
…..Müdürlüğü
Dosya no :

Haczin üçüncü şahıslara tebliğ kağıdı
(Birinci haciz ihbarnamesi)

1- Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi :

2- Alacaklının adı,soyadı ve adresi :

3- Borçlunu adı,soyadı ve adresi :

4- Haczin neye taalluk ettiği ve ne
kadarı haczedildiği :

5- Alacağın faiz ve masraflarla tutarı :

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki …………..lira….. kuruş alacağı(malı)üzerine ../../…. tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız İcra dairesine ödemeniz,borçluya yapılan ödemenin muteber olamıyacağı,mahcuz malı ancak İcra Dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı(malı) İcra Dairesine ödemek zorunda kalacağınız,borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın yedinizde bulunmadığı veya kendinize rehnedilmiş bulunduğu veya borçlunun emretmiş olduğu yere verildiği gibi bir iddiadaiseniz işbu haciz ihbarnamesinintebliğinden itibaren yedi gün içinde yazılı veya sözlü olarak İcra Dairesine bildirmeniz aksi halde borcun zimmetinizde ve malın yedinizde sayılacağı borcu icra dairesine ödemek, malı İcra Dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.

Yönetmelik örnek no : 20

İcra Müdürü
Mühür ve imza

NOT: İ.İ.K. 89. madde metni bu ihbarın arkasında yazılıdır.

Alacaklar ve Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar Hakkında Madde 89 : Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senede müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra müdürü borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini,malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (haciz ihbarnamesi). Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2,3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs,haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse,mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve bu durum üçüncü şahsa ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ihbarnamede ayrıca,üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde takip alacaklısı aleyhine bir menfi tesbit davası açabileceği,açmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.Üçüncü şahıs, müddeti içinde menfi tesbit davası açarsa,dava açtığını tevsik eden evrakı aynı müddet içinde icra dairesine ibraz etmeye mecburdur.Bu halde,üçüncü şahıs dava neticesine kadar zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslim etmeye zorlanamaz. Bu davada üçüncü şahıs,takip borçlusuna borçlu bulunmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını isbat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs,açtığı menfi tesbit davasını kaybederse, mahkemece dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminat ile de mahkum edilir.

Üçüncü şahıs,haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse,alacaklı,üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini tetkik merciinde ispat ederek üçüncü şahsın 338.maddenin 1.fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. Tetkik mercii,tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs,kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65. madde hükmü uygulanır. Herhalde,üçüncü şahsın genel hükümlere göre borçluya karşı müracaat ve tazminat hakkı saklıdır.

Malın teslimi mümkün olmazsa,alacaklı tetkik merciine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.Haciz ihbarnamesi,bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir.Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harç ve resme tabi değildir.Bu madde hükmü, memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.