Home / Genel / Faksla Vekalet Verme Örneği

Faksla Vekalet Verme Örneği

Bir tarafta …………………………………………………… adresinde ………………………. BANKASI A.Ş.(aşağıda BANKA diye anılacaktır.) ile diğer tarafta ………………………………………………. adresinde ikamet eden ………………………………. (Aşağıda MÜŞTERİ diye anılacaktır.) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE : I

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşteri, Banka’ya faksla talimat iletmek istemiş, Banka da bunu kabul etmiştir. İşbu sözleşme, Müşteri’nin faksla talimat iletmek kolaylığından yararlanmasına uygulanacak esasları belirtmektedir.

MADDE : II

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Bu sözleşme Müşteri’ye, Banka’nın buna dayanarak işlem yapması için, Banka’ya faksla talimat iletme kolaylığını sağlamaktadır.

MADDE : III

MÜŞTERİNİN ÖDEVLERİ

Müşteri, Banka’ya faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. Müşteri, Banka’ca sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. Banka, herhangi bir neden ileri sürmesi gerekmeksizin, kendi takdirine göre, faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı tutar.

a) Müşteri, Banka’ya hangi faks numarasından talimat ileteceğini önceden yazılı olarak bildirecektir.

b) Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Banka’ya faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

c) Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri’nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır.

d) Faksla talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Banka’ya taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir.

e) Müşteri işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken, yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.

MADDE : IV

BANKA’NIN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR

Banka Müşteri’nin fakslı talimatını aldığında, III/d uyarınca gönderilen yazılı teyidi beklemeksizin talimatı yerine getirecektir. Banka fakslı talimatın üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Banka aşağıdaki hususlardan sorumlu değildir.

a) Banka, ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir.

b) Banka, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından sorumlu değildir.

c) Banka, bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından sorumlu değildir.

d) Banka, faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu değildir.

e) Banka’nın ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri isbat yükümü altındadır. Banka veya personeli yalnız ağır kusurundan sorumlu tutulabilecektir. Banka, muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir. Banka doğan zararlardan, kar mahrumiyetinden ve manevi zararlardan ve gecikme faizinden sorumlu olmayacaktır.

MADDE : V

DELİL SÖZLEŞMESİ

Banka’nın defter, kayıt ve belgeleri faks sistemi ile gönderilen elindeki talimat örnekleri Banka ile Müşteri arasındaki ilişkilerde, başkaca müstenidatı aranmaksızın, teyit edilmiş olsun veya olmasın, kesin delil niteliğindedir.

MADDE : VI

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İmza tarihinde yürürlüğe giren işbu sözleşme, süresiz olarak yapılmıştır. Sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir zamanında, taraflardan herbiri onbeş gün önceden diğer tarafa yazılı bir ihbarda bulunmak suretiyle onbeş günün sonunda işbu sözleşmeye son verebilir.

MADDE : VII

BANKA’NIN SÖZLEŞMEYİ DERHAL SONA ERDİREBİLMESİ

Müşteri işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir şekilde ihlal ederse, Banka, herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek olmaksızın sözleşmeyi derhal ve süre vermeksizin sona erdirebilir.

MADDE : VIII

UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Uyuşmazlıkların hallinde ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

…/…/….

BANKA MÜŞTERİ

……………………….BANKASI A.Ş (Adı ve Soyadı)

(İmza/Mühür) (İmza)

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.