Home / Genel / Eski Hale Getirme İstemi Dilekçesi

Eski Hale Getirme İstemi Dilekçesi

………… ASLİYE …’NCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No:……. /… E.

ESKİ HALE GETİRME

İSTEYEN (DAVACI)

ADRESİ                                           :

KARŞI TARAF (DAVALI)        :……………………………

ADRESİ                                           :

KONUSU                                        : Eski hale getirme kararı verilmesi dileğimdir.

İZAHI                                               :

1) Mahkemenizin  günlü ara kararı gereğince yerine getirmem zorunlu olan hususu, verilen 10 günlük süre içinde yerine getiremedim.

 • ./../….’den ../../…. tarihine kadar hasta idim. Bu hususi gösteren tasdikli doktor raporu ekte sunulmuştur.
 • m: 168 gereğince, süresi içinde “Eski Hale Getirme” isteğinde bulunuyorum.

SONUÇ VE İSTEK                     : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü; raporumda belirtilen mazeretim gözönünde bulundurularak “Eski Hale Getirme” dileğimin kabul buyurulup, ../../…. günlü arakarar gereğince sunduğum delillerin incelenmesini saygıyla dilerim.

…./…./….

Eski Hale Getirme İsteyen (Davacı)

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Eski hale getirme davayı gören mahkemeden talep edilir.
 • Eski hale getirmeyi isteyebilmek için, kanuni yollara başvurmanı hukuken imkansız bulunması gereklidir (HUMK. m: 167).
 • Eski hale getirme istemi engelin ortadan kalkması tarihinden itibare 10 gün içinde usulen ileri sürülmedikçe kabul olunmaz (HUMK. m: 168/1).
 • Tahkikat sırasında geçmiş olan sürelerin, esasa ilişkin yüze karşı okunan hükümden sonra eski hale getirilmesi istenemez (HUMK. m: 168/2).
 • Eski hale getirme istemi, konunun esasını çözümlemeye yetkili olan hakime sunulur. Bir hüküm hakkında kanuni yollara başvurma hakkının düşmesi üzerine eski hale getirme istemi, verilen hükmü incelemeye yetkili olan mahkemeye verilir (HUMK. m: 169).
 • Asliye mahkemesi ve sulh hakimlerine yapılacak eski hale getirme istemleri olaylar hakkındaki usule ve Yargıtay’a ileri sürülen eski hale getirme istemi temyiz şartlarına uygun olarak yapılır ve bu şekilde incelenir ve hükmolunur (HUMK. m: 170).
 • Eski hale getirme istemi, yargılamanın ertelenmesini gerektirmez ve hükmün yürütülmesine de engel olmaz. Ancak, bu istemi incelemeye yetkili mahkeme gereğine göre teminat verilmek şartıyla yargılamanın ertelenmesine ve hükmün yürütülmesinin durdurulmasına karar verebilir (HUMK.m: 171).
 • Mahkeme eski hale getirmeye ilişkin verdiği kararda hangi işlemin yok sayıldığım açıkça belirtir (HUMK.m: 172).
 • Bir davada aynı tarafın birden çok eski hale getirme istemi kabul olunamaz (HUMK.m: 174).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.