Home / Genel / Bir Malı Ya Da Parayı Hibe Sözleşmesi

Bir Malı Ya Da Parayı Hibe Sözleşmesi

HİBE SÖZLEŞMESİ
– AVRUPA TOPLULUĞU DIŞ FAALİYETLERİ –
[Hibe sözleşmesi tanıtım numarası]
Bir tarafta
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Ehlibeyt Mah. 6. sokak No: 16/8, Eksioglu İs Merkezi, Balgat, 06520 Ankara, Türkiye, (“Sözleşme Makamı”) tarafından temsil edilen Türk Hükümeti
ile,
diğer tarafta
[Faydalanıcının tam resmi adı1]
[Yasal Statüsü/ Ünvanı2]
[Resmi Sicil Numarası]3
[Tam Resmi Adresi]
[Vergi Dairesi adı ve Vergi Kimlik numarası (KDV)4]
(“Faydalanıcı”)
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
Özel koşullar
Madde 1 – Amaç
1.1 İşbu sözleşmenin amacı, [Proje başlığı]başlıklı Projenin uygulanması için Sözleşme Makamı tarafından hibe verilmesidir (“Proje”) Ek I’de açıklanmıştır.
1.2 Faydalanıcıya hibe, bu sözleşmedeki hüküm ve koşullar uyarınca verilir. Faydalanan, bu özel koşullar (“Özel Koşullar”) ve eklerden oluşan işbu sözleşmeyi kayda aldığını ve kabul ettiğini beyan eder.
1.3 Faydalanan hibeyi kabul eder ve Projeyi kendi sorumluluğu altında yürütmeyi taahhüt eder.
Article 2 – Projenin uygulama süresi
2.1 İşbu Sözleşme, iki taraftan en son imzalayan tarafın imzaladığı tarihte yürürlüğe girer.
2.2 Projenin uygulanmasına aşağıdaki tarihte başlanır:
– “iki Taraftan en son imzalayan tarafın imzaladığı günden sonraki gün
    1. Projenin uygulama süresi, Ek I’de belirtildiği şekilde, [ay sayısı] aydır.
Madde 3 – Projenin Finansmanı
3.1 Ek III’te belirtildiği şekilde, Projenin Sözleşme Makamı tarafından finansmanı için toplam uygun maliyeti [……..]olarak tahmin edilmektedir.
3.2 Sözleşme Makamı en fazla, Paragraf 1’de belirtilen tahmini toplam uygun maliyetin % [….]’ına karşılık gelen en fazla […..]’yı finanse etmeyi taahhüt eder; nihai tutar, Ek II, Madde 17’ye uygun olarak belirlenecektir.
Madde 4 – Açıklayıcı ve mali raporlama ile ödeme düzenlemeleri
4.1 Ödeme taleplerini destekleyici olarak açıklayıcı ve mali raporlar, Ek II, Madde 2 ve 15.1’e uygun olarak hazırlanacaktır.
4.2 Ödeme Ek II, Madde 15’e uygun olarak yapılacaktır. Madde 15.1’de bahsi geçen seçeneklerden aşağıdaki geçerli olacaktır:
Ön ödemenin ilk taksit tutarı: …[…….]
Tahmini son ödeme (Ek II’deki hükümlere tabii): …[…….]
Madde 5 – İrtibat adresleri
5.1 Işbu sözleşme ile ilgili her türlü iletişim yazılı olacak, Projenin numarası ve başlığı belirtilecek ve aşağıdaki adreslere gönderilecektir:
Sözleşme Makamı adına
Merkezi Finans ve İhale Birimi
Sn…………………………….
MFİB Başkanı
Tel:
Faks: 
Madde 4.1’de bahsi geçen raporların bir kopyası, MFİB’ye, projeyi izlemekle sorumlu STGM’ye ve Avrupa Komisyonu Delegasyonu’nun aşağıdaki adreslerine gönderilmelidir:
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)
Sn………….
Proje Koordinatörü
Tel :
Faks:
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Uğur Mumcu Cadddesi No:88, Kat:4
Gaziosmanpaşa, 06700 Ankara, TÜRKİYE
Tel: + 90.312.4598700
Faks: +90.312.4469176
Faydalanıcı adına
[Faydalanıcının yazışma adresi]
5.2 Ek II, Madde 15.6’da bahsi geçen doğrulama incelemelerini gerçekleştirecek denetim şirketi: [ad, adres, telefon ve faks numaraları].(geçerli değildir)
Madde 6 – Ekler
6.1 Aşağıdaki belgeler Özel Koşullara eklenir ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur:
Ek I: Projenin Tanımı
Ek II: Avrupa Topluluğu tarafından dış faaliyetler çerçevesinde finanse edilen hibe sözleşmeleri için geçerli Genel Koşullar
Ek III: Proje Bütçesi
Ek IV: İhale etme prosedürleri
Ek V: Standart ödeme talebi ve mali tanıtım formu
Ek VI: Örnek açıklayıcı ve mali rapor
Ek VII: AK finansmanlı dış faaliyetler hibe sözleşmesinin harcamalarının teyidi için model somut bulgular raporu ve teknik şartname örneği (geçerli değildir)
Ek VIII: Örnek mali teminat (geçerli değildir)
6.2 Eklerin hükümleri ile Özel Koşulların hükümleri arasında ihtilaf halinde, Özel Koşulların hükümleri geçerli olacaktır. Ek II hükümleri ile diğer eklerin hükümleri arasında ihtilaf halinde, Ek II hükümleri geçerli olacaktır.
Madde 7 – Proje için geçerli diğer özel koşullar
7.1 (geçerli değildir)
7.2 Genel Koşullara aşağıdaki istisnalar getirilmiştir:
      1. Madde 2(4)’e istisna olarak, Özel Koşullar Madde 2’de açıklandığı üzere ve 30 Nisan 2007 den geç olmamak kaydı ile nihai açıklayıcı rapor ile mali rapor proje uygulama süresi bitiminden sonra en geç 30 gün içinde iletilmelidir.
    1. Madde 2(4)’e istisna olarak, raporlar Türkçe olarak, detaylı bir İngilizce Özeti ile birlikte sunulabilecektir.
İşbu sözleşme [……..]’da, bir adedi Sözleşme Makamı, bir adedi Avrupa Komisyonu Delegasyonu, bir adedi STGM, bir adedi de Faydalanıcı için olmak üzere İngilizce olarak dört orijinal nüsha halinde yapılmıştır.
Faydalanıcı adına
Sözleşme Makamı adına
İsim
Ünvan
İmza
Tarih
İsim
Ünvan
İmza
Tarih
1 Bu bilgi ilgili tüzel kişilik belgesindeki bilgi ile aynı olmalıdır.
2 Faydalanıcı gerçek kişi ise.
3 Uygulanabildiği durumlarda. Gerçek kişiler TC kimlik numarası veya pasaport veya eşdenklikte bir belge numarası yazabilirler.
4 Faydalanıcının KDV kaydı olmadığı durumlar hariç.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.