Home / Genel / Bankacılık İşlemleri İçin Yetki Belgesi Örneği

Bankacılık İşlemleri İçin Yetki Belgesi Örneği

Bu sözleşme, bir tarafta ………………………………’ın sonra kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır. Diğer tarafta …………………………… (bundan sonra kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde bir “Açığa Satış işlemleri Çerçeve Sözleşmesi”
(aşağıda kısaca”sözleşme”olarak anılacaktır) akdedilmiştir.
Sözleşme, Müşteri’nin Aracı Kurum hesapları üzerinden Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının, ilgili mevzuat ve Borsa’nın yetkili organlarınca önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde kredili işlemlerine konu oluşturur.
Müşteri’ye tahsis edilen kredinin limiti…………………………………………………..TL. (yalnız …………………………………………………………………… Türk Lirası) dır.
1. ARACI KURUMU TANITICI BİLGİLER
Ünvanı
Faaliyet konusu
Adres
Telefon
2. MÜŞTERİ’Yİ TANITICI BİLGİLER
Adı-Soyadı/Ünvanı
Adresi
Telefonu
Faksı
Müşteri Hesap No
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Bu sözleşmenin konusu, Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Borsa kuralları ve bu çerçeve sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde, Aracı Kurum nezdindeki Kredi hesapları üzerinden Borsalarda işlem gören ve Müşteri’nin sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını, ödünç almak suretiyle satması ve kararlaştırılan zamanda aynı cins sermaye piyasası aracını mislen iade etmesi işlemlerini düzenlemektedir. Taraflar arasında imzalanan diğer sözleşmelerde aynı hükmün bulunmaması ve ol sözleşmenin mahiyetine aykırı olmaması veya ir sözleşme imzalanmaması halinde, bu sözleşmedeki hükümler, taraflar arasındaki işlemler için de uygulanır.
4. TANIMLAR

4.1- Borsa:………………….araçlarının işlem göreceği borsalar ile ………………… Kurulu tarafından kredili menkul kıymet işlemlerinin izin verildiği teşkilatlanmış diğer piyasaları ifade eder.
4.2- Mevzuat: Özellikle …………………. Kanunu, ……………… Kurulu tebliğlere, Yönetmelikleri ve ilke kararanı diğer kararlarını ayrıca bunların yerini alacak tebliğ, yönetmelik ve kararları ile bu sözleşmenin konusu oluşturan işlemleri düzenleyen diğer yasal düzenlemeleri ve TC yasalarının genel hükümlerini ifade eder.
4.3- Ödünç İşlemi: ………………..araçlarının ödünç alınması ve verilmesi işlemlerini ifade eder.
4.4- Ödünç Alan: ……………….. araçlarını açığa atış işleminde kullanılmak üzere ödünç veren müşterileri, ödünç veren doğrudan Aracı Kurum ise Aracı kurumu ifade eder.
4.5- Ödünç Veren …………….. araçlarını açığa satış işleminde kullanılmak üzere ödünç veren müşterileri, ödünç veren doğrudan Aracı Kurum ise Aracı Kurum’u ifade eder.
4.6- Açığa satış İşlemi: Müşteri’nin sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını, Ödünç Veren’den ödünç alarak satmasını ve aynı cins sermaye piyasası aracını mislen iade etmesi işlemlerini ifade eder.
5. AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNİN İLETİLMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ
5.1- Müşteri Aracı Kurum’a vereceği satış emrinin “Açığa Satış Emri” olduğunu açıkça belirtmek zorundadır. Müşteri’nin yazılı olarak vereceği bu emirde, ödünç aldığı sermaye piyasası araçlarını, bunları iade edeceği tarihi, emrin geçerli olacağı süreyi ve emirle ilgili detayları Aracı Kurum’a belirtecektir. Açığa satış emirlerinin Borsa’da gerçekleşmesi sırasındaki işlem kuralları Borsa yönetimince belirlenmektedir.
5.2- Müşteri Aracı Kurum’un kabul etmesi şartıyla, yukarıdaki bilgileri içeren açığa atış emrini bizzat Aracı Kurum’un merkezine giderek ordinoyla veya faks yoluyla veya telefon yoluyla verebilir.
5.3- Aracı Kurum, Müşteri’nin ileteceği açığa satış emrini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir.
5.4- Müşteri tarafından verilen Açığa Satış emirleri aksi belirtilmedikçe ikinci seans sonuna kadar geçerli olacaktır.
6. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN VADESİ VE GERÇEKLEŞEN AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNİN TASFİYE ESASLARI
6.1- Müşteri açığa satış işlemine konu edilmek üzere ödünç aldığı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak açığa satış emrinde belirttiği iade tarihinde, eğer bu tarih tatil günü ise takip eden işgünü en geç saat 14:00’e kadar ödünç aldığı……………………..aracına milsen aracı kuruma iade etmek suretiyle, Aracı Kurum nezdinde açığa satış işlemi nedeniyle oluşan menkul kıymet borcunu kapattığı takdirde, gerçekleşen emirler tasfiye edilmiş olacaktır. Açığa satış işleminin vadesi en çok 30 (otuz) takvim günü olabilir.
6.2- Aracı Kurum ödünç alınan………………araçlarının ödünç alanın kredi hesabında ödünç menkul kıymet kredi riski olarak izlenecektir.
6.3- Aracı Kurum, açığa satış işleminden elde edilecek tutarın ………. TL’yi aşması halinde müşteri’den aksine bir talimat alınmadığı taktirde ……………….bank Borsa Para Piyasası’nda gecelik (O/N) faizinde değerlendirecek, bu nakit ve menkul kıymetler de nemalarıyla birlikte Aracı Kurum’un teminatını oluşturacaktır.
6.4- Aracı Kurum Ödünç verenin haklarının korunmasına yönelik olarak veya piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle dilediği zaman, açığa satılan sermaye piyasası aracını Müşteri’den talep edebilir. Müşteri, ilk talep üzerine derhal açığa sattığı …………………….. aracını Aracı Kurum’a iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri, temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
6.5- Müşteri açığa satış emrinde belirttiği iade tarihinde ödünç aldığı sermaye piyasası aracını Aracı Kurum’a iade etmediği takdirde, Aracı Kurum teminatları yasal yollara başvurmadan derhal paraya çevirip, Müşteri’nin borçlandığın sermaye piyasası aracını satın alarak. Ödünç Veren’e iade edecektir.
7- KOMİSYON
7.1- Aracı Kurum, Ödünç Alan’dan açığa satılan sermaye aracının kapanış fiyatı ile hesaplanacak piyasa değeri üzerinden, açığa satış işleminin süresi boyunca (açığa satıldığı gün dahil, iade günü hariç her takvim günü için %…………………. (yazı ile………………) oranında komisyon tahsil eder. Söz konusu komisyon tutarı Aracı Kurum’ca belirlenecek asgari komisyon tutarıdan (………………………………TL) az olmaz.
7.2- Müşteri Aracı Kurum tarafından mevzuatın cevap vermesi halinde ve mevzuat sınırları içinde ihdas edilebilecek diğer ücret ve komisyonları, BSMV, fon ve diğer yasal giderleri derhal Aracı Kurum’a ödemekle yükümlü olduğunu, Aracı Kurum’un ihbarda bulunmaksızın bunları Müşteri’nin yatırım hesabına borç kaydedebileceğini, Yatırım Hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurum’a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
8. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNE KONU OLAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI
8.1- Açığa satış işleminin geçerli olacağı süre içinde, işleme konu olan ……………….. araçlarının kar payı ödenmesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı, kupon, faiz ve anapara ödemesi varsa, söz konusu ………………………. araçları ödünç ve açığa satış işlemine konu edilemez. Bununla beraber söz konusu ……………….. araçları açığa satış işlemine konu edilmişse Açığa Satan, bunlardan doğan hakları Ödünç Veren’e vermekle yükümlüdür.
8.2- Açığa satış işleminin vadesi içinde kar payı ödenmesi varsa Aracı Kurum bu tutardan varsa yeni pay ayla bedeli karşılandıktan sonra kalına (ve varsa temerrüt faizi ile birlikte) Müşteri’nin hesabından tahsil ederek Ödünç Veren’in hesabına aktarır.
8.3- Açığa atış işleminin vadesi içinde bedelsiz sermaye artırımı varsa Aracı Kurum açığa satış işleminin süresi sonunda başlangıçta ödünç alınan adete ilave olarak sermaye artırımı sonucu artan adedi müşteri’nin hesabından Ödünç Veren’in hesabına virman yapar.
8.4- Bedelli sermaye arttırımının son günü açığa satış işleminin vadesi içinde ise Ödünç Veren, bedelli sermaye arttırımına katılmayacağını bedelli sermaye artırımının tamamlanmasından 3 (üç) işgünü önce Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ödünç Veren’in bildirimde bulunmaması veya bildirimin Aracı Kurum’a ulaşmaması ya da geç ulaşması durumunda Aracı Kurum’un sorumlu tutulamayacağını ve bedelli sermaye artırımına katılıp katılmama konusunda aracı Kurum”n resen karar vereceği Ödünç Veren önceden kabul eder. Eğer bedeli yeni pay alma hakkı kullanılmış ise Aracı Kurum, açığa satış işlemi süresi sonunda başlangıçta Ödünç alınan adede ilave olarak sermaye arttırımı sonucu artan adedi, Müşteri’nin hesabından ödünç veren’in hesabına virman yapar. Aracı Kurum, yeni pay alma bedelinin varsa kap payı ile karşılanmayan kısmını Ödünç Veren’in hesabından tahsil ederek Müşteri’nin hesabına aktarır.
9- AÇIĞA SATILAN SERMAYE PİYASISI ARAÇLARI KARŞILIĞINDA VERİLECEK ÖZKAYNAK VE TEMİNAT
9.1- Açığa satış işlemi yapacak olan Müşteri, açığa satacağı ………………. araçlarının cari piyasa değerinin en az %100’ü oranında nakit veya cari piyasa değeri bu oranı karşılayan sermaye piyasası araçlarını, açığa satış emrinin yerine getirilmesinden önce Aracı Kurum nezdindeki hesabına yatırmak ve bu oranı devam ettirmek durumundadır. Müşteri’nin kredili olarak aldığı …………………….. araçları özkaynak olarak kullanılmaz.
9.2- Aracı Kurum açığa satış işlemlerinde özkaynak oranını, mevzuatta belirtilen şartlar dahilinde, yukarıda belirtilen oranın altında kalmamak kaydıyla dilediği oranda artırmaya, Müşteri’nin özkaynak olarak verdiği……………….araçlarını değiştirmesini istemeye, sermaye piyasası araçları ve müşteriler bazında özel özkaynak oranı ve ………………… araçlarının toplam özkaynak içinde ağırlığını belirlemede yetkili olacaktır.
9.3- Özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak TL………………..aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları ile Borsa’da işlem görmesi kaydıyla Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Özel Sektör Tahvili ve fiyatının bulunması kaydıyla Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Gayrimenkul Sertifikaları ile A ve B tipi Yatırım Fonu Katılma belgeleridir.
9.4- Özkaynak tutarı ile ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının cari değeri arasındaki fark Aracı Kurum Tarafından günlük olarak takip edilir. Özkaynak tutarı, ……………. araçlarının cari değerinin Aracı Kurum tarafından belirlenen özkaynak oranının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum, Müşteri’nin aynı gün içinde telefonla ve ayrıca masrafı Müşteri tarafından karşılanmak üzere yazılı olarak özel kurye veya postayla ya da faksla “özkaynak tamamlama çağrısı’nda bulunur. Müşteri, telefonla ya da yazılı olarak yapılan bildirimi aldığı gün içinde özkaynak oranının Aracı Kurum tarafından belirlenen düzeye çıkaracak şekilde ödemede bulunacak, aksi takdirde Aracı Kurum, Müşteri’nin yatırım hesapları ve/veya özkaynak tutarları kullanılarak bu yükümlülükleri resen yerine getirecek ve oluşan farkı Müşteri’den tazminat edecektir. Aracı Kurum etrafından belirlenen özkaynak oranının bu şekilde sağlanmaması durumunda açığa satış işlemi muaccel hale gelecektir.
10- AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN MUACCELİYETİ
10.1- Açığa satış işleminden doğan borç muaccel hale geldiğinde temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Aracı Kurum tarafından yapılan özkaynak tamamlama ve özkaynak değiştirme çağrılarına karşın Müşteri’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sözleşme ile belirlenen ve Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye bildirilen Açığa Satış işlemi süresinin sona ermesi halinde; Müşterini açığa satış işlemi süresini sonunda Aracı Kurum’a ve/veya Ödünç Veren’e karşı yükümlülüklerini yerine getirmemis halinde; Açığa satışı yapılan sermaye piyasası aracının ilgili listeden çıkarılması veya Borsa’da sırasının sürekli olarak kapatılması halinde temerrüt hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır.
11- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
11.1- Temerrüt durumunda Müşteri’nin Aracı Kurum’daki hesaplarında bulunan nakidi üzerinde Aracı Kurum’un takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. Aracı Kurum herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın bu nakdi kullanarak, yetmediği takdirde özkaynakları ve Müşteri’nin Aracı Kurum’daki hesaplarında bulunana sermaye piyasası araçlarını nakde dönüştürerek Ödünç Veren’in ve Aracı Kurum’un sözleşmeden doğan……………………..aracı, komisyon ve diğer alacakları ile tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi alacaklarını karşılayacaktır.
11.2- Açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa’daki pazarının sürek iş olarak kapatılması ve açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının herhangi bir piyasadan satın alınmaması durumunda Müşteri’nin hesaplarında bulunan nakdi, özkaynakları ve diğer sermaye piyasası araçları herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmasızın Aracı kurum tarafından yukarıda belirtilen şekilde nakde dönüştürülerek, Açığa Satış işlemine konu…………………aracının Borsa’da gerçekleşen son Ödünç Veren’e veya Aracı Kurum’a ödenecektir.
11.3- Temerrüt süresi içindeki toplam borca (Müşteri’nini temerrüde düştüğü gün hesaplanacak Açığa Satış İşlemine konu olan sarmaye piyasası araçlarının piyasa değerleri, masraf, komisyon, ücret ve vergiler ile diğer borçları) Aracı Kurum’un kredili Menkul Kıymet işlemlerine uyguladığı faiz oranının (…………Repo Piyasası’nda gerçekleşen gecekik O/N işlemleri ortalama brüt faiz oranı +20 puan) iki katı oranında temerrüt faizi uygulanır. Müşteri’nin borcunun Aracı Kurum tarafından Ödünç Veren’e ödenmesi durumunda bu faiz Aracı Kurum’a ödenecektir.
12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
12.1- İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak öncesinden yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla sona erdirebilirler. Sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirmesi suretiyle sonuçlandırılır. Aracı Kurum’un rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.
12.2- Sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlerin ona ermesi durumunda sözleşme kendiliğinden sona ermeyecek olup, yeni bir hizmet kullanılması anına kadar askıda kalacaktır. Müşteri’nin bu sözleşmedeki hizmetlerde herhangi birinden yararlanarak için tekrar Aracı Kurum’a başvurması durumunda ise sözleşme hükümleri yeniden yürürlüğe girecek ve hizmete dahilinde yapılacak işlemler tamamıyla bu sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.
13- BİLGİ VERME ESASLARI
13.1- Müşteri, bu sözleşmede gereğince, Açığa Satış işlemine ilişkin hesaplarındaki tüm hareketleri izlemekle yükümlüdür. Aracı Kurum Müşteri’ye mevzuatta belirtilen sürelerde, o dönem içinde hesabına borç kaydedilmek üzere, hesap ekstresini ve/veya son hesap durumunu kendi tercih edeceği Resmi veya özel postalama ya da diğer kurye ve dağıtım yollarından herhangi biri ile gönderir. Müşteri veya yetkili temsilcisine elden imza karşılığı teslim edilmiş olan söz konusu belgeler, tekrar iletişim araçları ile gönderilmez. Müşteri talimatına dayanarak yazı ve resimleri ileten iletişim araçları ile gönderilen tüm belgeler ve beraberindeki bilgiler, Müşteri tarafından öğrenilmiş ve bu şekilde yapılmış olan bildirimler, tebligat Yasası’na uygun olarak tebliğ edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca öngörülmüş tebliğ yollarından herhangi biri marifetiyle Müşteri’ye gönderilmiş her türlü belge ve muhteviyatı, üzerinde yazılı süre içinde Müşteri tarafından itiraz edilmemesi halinde, İİK. madde 68/b hükmünde belgelerden kabul edilecek ve bu kapsamda kesinlik kazanana hesap bildirim muhteviyatı, hesabın kat’i olarak kabul edilerek bu tarih itibariyle kat’i olan bakiye asıl alacağı teşkil edecektir.
13.2- Aracı Kurum’un yapacağı yazılı veya sözlü ihbar ve bildirimlerle ilgili olarak posta, kurye, telefon faks ve diğer iletişim ulaşım araçlarının kullanılmasından kaynaklanan tüm zararlar ve kayıp, gecikme, yanlış anlama, bozulma ve mükerrerliğin sonuçlarından Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
13.3- Müşteri aşağıda yazılı adresini kanuni ikametgah ittiha z ettiğini tebligatların bu adrese yapılmasını beyan ve kabul eder. Bu adrese yapılacak bildirimler Müşteri tarafından alınsın ya da alınmasın geçerli olacaktır. Müşteri söz konusu tebligat adresinde vaki olacak değişikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak ulaştırmadıkça Aracı Kurum’un biline son adrese yaptığı tüm tebligatlar ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.
14- ŞİRKET DEFTERLERİ VE KAYITLARININ DELİL HÜKMÜ
Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Aracı Kurum defter, belge ve kayıtlarını T.T.K. hükümleri doğrultusunda delil olarak kullanabilecektir.
15- KEFİLLERİN SORUMLULUĞU
15.1- İşbu sözleşme sonunda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya kefiller, imzalarının yanında belirtilen miktarı, imzaları yanında miktar belirtilmemesi halinde Müşteri’nin bu sözleşmenin giriş bölümünde miktarı belirtilen limit tutarında ve bu limit yükseltilmesiyle borçlanacağı bütün meblağları, limiti aşsa bile anapara borcuna yürütülecek her türlü faiz, komisyon ve masrafları Aracı Kurum’a karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
15.2- Müşterek borçlu ve müteselsil kefil Müşteri’nin kullandığı krediden kaynaklanan anapara ve faiz borçlarının muaccel hale gelmesi durumunda, Aracı Kurum’un merkez ve şubeleri nezdinde bulunan her türlü menkul kıymet ve alacaklarının ve bunların nemaları üzerinde Aracı Kurum’un Rehin ve Hapis hakkı bulunduğunu ve yukarıda “Teminatla ilgili Hükümler “bölümünde Aracı Kurum’un sahip olduğu bütün hak ve yetkilerin kendi hakkında da uygulanmasını kabul eder.
15.3- Borcun Müşteri için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde Aracı Kurum B.K. 487, 491 ve ilgili maddelerin hükümleri dahilinde kefil için de hukuki işlemlere girişir. Ayrıca müşterek borçlu ve müteselsil kefil bu sözleşmede ve daha sonra sözleşmede yapılacak bütün değişiklikleriyle birlikte Aracı Kurum yönelik olarak kaleme alınmış bulunan bütün hükümleri kendi hakkıda da uygulanmasını, borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmesini aynen garanti ettiğini kabul eder.
16- UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu sözleşme T.C. kanunlarına tabidir. Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda……Mahkemeleri ve icra daireler yetkilidir.
17- YETKİLİ İMZALAR
17.1- Müşteri’yi işbu sözleşmeyle ilgili her tür işlemde temsile yetkili imzalar aşağıda gösterilmiştir. Bu kimselerin yetkisinde yapılacak değişiklikler Müşteri tarafından Aracı Kurum’a yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar, söz konusu imzalar Müşteri’yi bağlayıcı ve Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiçbir şekilde Aracı Kurum’un zararına bir hareket, işlem, vs. vukuunda bütün zarar Müşteri’ye ait olup, Müşteri bunu derhal takdiri münhasıran Aracı Kurum’a ait olmak üzere tazminle mükelleftir.
17.2- Aracı Kurum, Müşteri’nin ve onun yetkili temsilcilerin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini, makul bir dikkatle inceler ve il k bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarında sorumlu tutulmayacaktır. Aracı Kurum ağır kusuru dışında kendisine ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacak ve kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü olmayacaktır.
18- DİĞER HUSUSLAR
18.1- Aracı Kurum, Müşteri tarafından veya onun adına üçüncü kişilerce yapılan ödemeleri, yahut Müşteri’nin borcuna mahsuben icrada yaptığı tahsilatı, bu krediden doğan ve muaccel hale gelmiş alacaklarından dilediğine, teminatlı veya teminatsız, vadesi gelmiş olsun veya olmasın mahsup etmek veya Müşteri’nin vadesi gelmemiş kredilerinin teminatı olarak muhafaza etmek hakkına sahiptir. Müşteri bu konuda hiçbir itirazı olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca, Aracı Kurum’un vereceği makbuz ve diğer belgelere herhangi bir ihtirazı kayıt konmasına gerek olmaksızın faiz ve diğer feri haklarını talep hakkının saklı olduğunu Müşteri şimdiden kabul ve taahhüt eder.
18.2- Müşteri’nin Aracı Kuruma borçlu bulunduğu tutarların tahsili hususunda Aracı Kurum, Müşteri aleyhinde yurt içinde veya yurt dışında dava açmak veyahut icra ve iflas Kanunun hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak suretiyle alacağını Müşteri’den tahsil etmek zorunda kalırsa Aracı Kurumca yapılacak her türlü masrafların ödenmesinden başka, tarifenin azami haddine göre avukatlık ücretini, Aracı Kurum’un kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ödemeyi Müşteri taahhüt eder ve bu husustaki itiraz hakkından önceden vazgeçilmiş olduğunu beyan eder.
18.3- Bu sözleşme …/…/…. tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
19- SON HÜKÜM
İşbu sözleşme 19 bölümden oluşmuş ve taraflarca okunup, muhtevası tamamen kabul edilmek suretiyle,……/…./…. tarihinde imza altına alınmıştır.
MÜŞTERİ
Adı Soyadı/Ünvanı Vatandaşlık no
Hesap No e-mali
Kimlik Türü-No Ana adı
Doğum Yeri-Tarihi Verildiği Tarih
Baba Adı İş Tel No
Verildiği Yer Faks No
Ev Tel no Vergi Numarası
Cep Tel no
Vergi Dairesi
Adres
İmza/Kaşe
MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL (1)
Adı Soyadı/Ünvanı Vatandaşlık no
Hesap No e-mali
Kimlik Türü-No Ana adı
Doğum Yeri-Tarihi Verildiği Tarih
Baba Adı İş Tel No
Verildiği Yer Faks No
Ev Tel no Vergi Numarası
Cep Tel no
Vergi Dairesi
Adres
İmza/Kaşe
MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL (2)
Adı Soyadı/Ünvanı Vatandaşlık no
Hesap No e-mali
Kimlik Türü-No Ana adı
Doğum Yeri-Tarihi Verildiği Tarih
Baba Adı İş Tel No
Verildiği Yer Faks No
Ev Tel no Vergi Numarası
Cep Tel no
Vergi Dairesi
Adres
İmza/Kaşe
MÜŞTERİ İMZASI

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.