Home / Genel / Avukatlık Ücreti İçin Dilekçe Örneği

Avukatlık Ücreti İçin Dilekçe Örneği

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

                           İŞ SAHİBİ

 1. A) Adı Soyadı (ünvanı):

 

 1. B) Adres                       :
 2. C) Tel                            :    İş:                                      Cep:
 3. D) Fak:                          E Mail

AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLIĞI

 1.                   A) Adı soyadı                : Av………….
 2. B)  Adresi                      :  ……………………

2-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU:

3-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

 • 1) Yargılama harç ve gideri  iş sahibince karşılanacaktır.iş sahibi giderler için Avukata/Avukat Ortaklığına avans olarak iş kanununa göre belirlenen miktarı ödeyecektir.
 • 2) Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi,harç,Seyahat,geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır.dava ile ilgili olan masrafların artması halinde bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercii e ödenecektir.masrafın zamanında karşılanmaması halinde  ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur.Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat Yükü iş sahibine aittir.
 • 3) Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulü işlemlerin ve kanun yolları ile ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde iş sahibinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için Avukat tarafından iş sahibine ihbarda bulunması gerekirse bu ihbar tel,faks veya E mail yolu ile yapılması yeterlidir.
 • 4) İş sahibi uyuşmazlığı Sulh,Feragat,arabuluculuk,ile dava dışında bitirilmesini isterse durumu Avukata yazılı olarak bildirecektir.

4-AVUKATLIK ÜCRETİ:

MAKTU ÜCRET: Avukatın Hukuki yardımının karşılığı sözleşmeye konu işin tamamlandığı tarihteki davaya konu işle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Ankara Barosu tarafından Belirlenen Avukatlık Ücret tarifesinde belirtilecek

 • 1) Asgari ücretten az almamak üzere  tahsil edilecek  tazminattan doğan alacağın % 16 ‘i  tahsil tarihinde ve mahkemece takdir edilen vekalet ücreti  Avukatın vekalet ücreti olarak ödenecektir.İşveren adına ceza davası ikame edilmesi veya aleyhine ikame edilecek ceza davaları,konusu miktarla ölçülemeyen işler için Ankara Barosu tarafından Belirlenen Avukatlık Ücret tarifesinde belirtilecek Asgari ücret vekalet ücreti olarak ödenecektir.
 • 2) Avukatlık ücreti olarak  belirlen ücret belirli sürelerde miktar belirmek suretiyle ödenecek şeklinde kararlaştırılırsa   belirli sürelerde kararlaştırılan ücretlerden  herhangi biri ödenmezse alacağın tamamı muaccel olacaktır.
 • 3) İş bu sözleşmede kararlaştırılan ücret sözleşmeye konu işle ilgili olarak iş sahibi adına ikame edilecek dava  ve İcra takipleri  veya iş sahibi aleyhine ikame edilecek dava ve icra takiplerini kapsamakta olup,sözleşmeye konu iş dışında iş sahibi adına veya iş sahibi aleyhine ikame edilecek dava ve takipler için, ayrı ücret kararlaştırılacaktır.
 • 4) Avukat bu sözleşme ile üslendiği işi kanunlar ve meslek kurallarına uygun olarak yerine getirecektir.
 • 5) İş sahibi Avukatın Yazılı olurunu almadan bu iş için başka bir Avukata veya Avukat Ortaklığına vekalet vermeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata Ücretin Tamamını ödeyecektir.
 • 6) İş sahibi Avukatın Bilgisi dışında işten feragat eder,veya Avukatın işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmedeki vecibelerini yerine getirmezse Avukat Ücretinin tamamını isteme hakkına haizdir.
 • 7) Sözleşme süresinden önce tek taraflı feshedilirse Avukat Ücretinin tamamını isteme hakkına haizdir.

5-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

6-ÖZEL KOŞULLAR

1)İş sahibi bu sözleşmede veya vekaletnamede yazılı olan adresi Kanuni İkametgahı olarak Kabul etmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı  her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir.Adres değişikliğinin Avukata Yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup,Adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşamayan tebligat nedeniyle Avukata sorumluluk Yüklenmeyecektir.

2) Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık kan.Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m;163 vd) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İş bu ücret sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlenmiş olup,taraflarca okunarak imzalanmıştır.

İŞ SAHİBİ                                                                                   AVUKAT  

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.