Home / Genel / Asliye 1. Hukuk Hakimliğine Dava Dilekçesi

Asliye 1. Hukuk Hakimliğine Dava Dilekçesi

…………….. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No : …./….

CEVAP VEREN (DAVALI)                                                             : …………………………………..

ADRESİ                                                                                              : …………………………………..

KARŞI TARAF (DAVACI)                                                               : …………………………………..

ADRESİ                                                                                              : …………………………………..

KONUSU                                                                                            : Süresi içinde sunduğum ilk itirazlarım ve davanın reddi talebimden ibarettir.

İZAHI                                                                                                  :

A) İLK İTİRAZLARIM:

  1. İkametgahım ………………………….’dedir. Bu nedenle de davanın ….. gereğince …….. Mahkemelerinde açılması gerekir.
  2. Bu sebepten ötürü mahkemeniz değil, …… Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.
  3. Bu hususu ilk itirazım olarak ……… ve …….’ye dayanarak sunuyorum.

B) ESAS HAKKINDA CEVAPLARIM:

  1. Davacı, benden …… TL alacağı olduğunu iddia etmektedir. Halbuki kendisine böyle bir borcum yoktur.
  2. Bu sebepten ötürü de davacının tüm iddiaları haksız ve dayanaksızdır.
  3. İlk itirazıml konusunda karar verilinceye kadar ……. gereğince duruşmada bulunmayacağım.

 

HUKUKİ SEBEPLER                                                              : …… , …… ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEPLER                                                                 : Sözleşme, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                                                                        : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK                                                                    :YUKARIDA ARZ ETTİĞİM SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ;

1- İLK İTİRAZIMIN KABUL EDİLEREK, DAVANIN YETKİLİ GÖSTERDİĞİM ……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDE AÇILMAK ÜZERE, YETKİ YÖNÜNDEN REDDİNE,

2- İLK İTİRAZIM YERİNDE GÖRÜLMEDİĞİ TAKDİRDE, ESAS HAKKINDA ÖNE SÜRDÜĞÜM HUSUSLAR DİKKATE ALINARAK DAVANIN REDDİNE,

3- YARGILAMA GİDERLERİNİN DE DAVACIYA YÜKLETİLMESİNE, KARAR VERİLMESİNİ SAYGIYLA DİLERİM.

…./…../……..

CEVAP VEREN (DAVALI)

(AD, SOYAD, İMZA)

 

HATIRLATMA!

Davalı, ilk itirazları ile birlikte esas dava hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini, dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 10 gün içinde cevap yazıp, mahkeme kalemine vermek ve cevabının bir örneğini de davacıya tebliğ ettirmek zorundadır.

Cevap dilekçesinde ….’de belirtilen hususların yer alması gerekir.

Dava dilekçesinde cevap süresi gösterilmemişse, veya ortada ivedi bir husus olmadığı halde, cevap için 10 günden az bir süre tanınmışsa, davalı cevap vermeye mecbur değildir. Bu durumda hakim cevap için yeni bir süre tayin eder.

İşin özelliği itibariyle cevap lahiyasının tayin olunan sürede düzenlenmesi güç olduğu veya olağanüstü sebeplerden ötürü, belirtilen sürede cevap vermenin mümkün olmadığı anlaşılırsa, davalıya yeni bir süre verilebilir ve durum derhal davacıya bildirilir.

İptidai itirazların davanın başlangıcında ve “Esasa Cevap” vermeden önce ileri sürülmesi gereklidir.

İlk itirazlar, birlikte ileri sürülür ve mahkemece aynı kararla çözümlenir.

Davalı, ilk itirazları ayrı bir dilekçede bağımsız olarak veya cevap lahiyasında esasa cevapla birlikte; davacı ise, ilk celsede sözlü olarak ileri sürebilir.

10 günlük cevap süresi geçtikten sonra, ilk itirazda bulunamaz. Bulunursa, re’sen dikkate alınarak reddedilir.

İlk itirazların incelenmesinde yetki, esas davaya bakan mahkemeye aittir.

Mahkeme ilk itirazı reddetmişse, buna ilişkin karar esas hakkındaki kararla birlikte Temyiz edilebilir.

İlk itirazın kabulü ile yetkisizliğe veya dava dilekçesinin iptaline karar verilmişse; görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler yapılır.

Davalı, süresi içinde cevap vermezse davayı ve iddiaları reddetmiş sayılır.

Davacı, davalının cevap lahiyasında ileri sürdüğü olaylara karşı 10 gün içinde cevap verilebilir. Bu cevaba karşı, davalı da yine 10 gün içinde cevap verebilir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.