Home / Genel / Açık Arttırma ile Gayrimenkul Satışı Örneği

Açık Arttırma ile Gayrimenkul Satışı Örneği

T.C.
…..Müdürlüğü
Dosya no :

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

1- Alacaklının adı ve soyadı :

2- Borçlunun adı ve soyadı :

3- Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat :

4- Şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün :

5- Artırma tarih :

6- Gayrimenkulün tapu kaydı ve evsafı :

7- Tapu sicilindeki diğer malumat :

8- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler :

9- Takdir olunan kıymet :

10- Artırmaya iştirak için alınan teminat nevi ve miktarı :

11- Gayrimenkul belediye hudutları içinde ise son imar durumu :

12- Başkaca lüzumlu izahat :

Birinci artırma : ../../…. günü saat …..[] İkinci artırma : ../../…. günü saat …..[]

A – Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkul yukarıda yazılı muhammen kıymetinin,yüzde onu olan …………. lira ..krş. pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunun tevdi etmeleri lazımdır.Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden artırmaya iştiraki halinde alacağı mezk€r nisbet raddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

B – Gayrimenkul üzerindeki ……………… ile birlikte satılacak borçlunun mezk€r gayrimenkul ile temin edilmiş şahsi …………. borcu alıcıya intikal eyliyecektir. İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirilmiş olmasına bağlıdır. (Kanunu Medeni madde.803).Gayrimenkul üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.

C – Tayin edilen zamanda gayrimenkul,üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel ………….Lira … kuruşu geçmek şartıyla ençok artırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdit olunarak onuncu günü aynı saatte yapılacak artırmada gayrimenkul en çok artırana verilen en yüksek bedel (*) (satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların mezkur gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuu olan…………. Lira …kuruşu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale edilir.Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve alıcı taahhütlerinden kurtulur) ile ihale edilir.

D – Artırma için teklif muayyen para olmalıdır.Şart ve kayıt kabul olunmaz.Teklifler yazı ile veya şifahen olur. Yazı ile yazılan teklif artırmadan en az bir gün evvel yapılır. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır olanlara söylenebilir. Alıcı artırma bedeli haricinde olarak ferağ harcını vermeye mecburdur.Bundan başka alıcıya ait alacak ve gider ve hususlar :

E – Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona,razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırmaya çıkarılır. Ençok artırana ihale edilir ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde otuz hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın müdüriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. ../../….

(İİK.m.124,125)

İcra Müdürü
Mühür ve imza

(*) Satış isteyene rüçhan olan böyle alacaklı mevcut değilse parantez içindeki kısım çizilir.

1. A Ç I K A R T I R M A

Açık artırmaya saat ……. de ……. başlandı.

TEKLİF EDİLEN A R T I R A N L A R I N

Lira Krş. Adı Soyadı İmzası
—————— ————– ————- —————

Üç defa bağırılmış,fazlaya istekli çıkmamıştır.
Üç defa bağırılmış,fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ………….’a ……….. ihale olunmuştur.

…../….. Saat ….. dakika

İcra Memuru Tellal Alıcısı :

İhale olunmamışsa sebebi :

İcra Memuru ../../…. Tellal

Alıcıya ihale bedelini ödemek üzere ……. gün mehil verildi.

İcra Memuru ../../…. Alıcısı

2. A Ç I K A R T I R M A

Açık artırmaya saat ……. de ……. başlandı.

TEKLİF EDİLEN A R T I R A N L A R I N

Lira Krş. Adı Soyadı İmzası
—————— ————– ————- —————

Üç defa bağırılmış,fazlaya istekli çıkmamıştır.
Üç defa bağırılmış,fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ………….’a ……….. ihale olunmuştur.

…../….. Saat ….. dakika

İcra Memuru Tellal Alıcısı

İhale olunmamışsa sebebi :

İcra Memuru ../../…. Tellal :

Alıcıya ihale bedelini ödemek üzere ……. gün mehil verildi.

İcra Memuru ../../…. Alıcısı

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.